Omfattning: 5

Tidtabel: 12.09.2016 - 15.12.2016

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Lehtori Minna Nieminen
2019-2020: Lehtori Eeva-Leena Rautama

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa:

1. selittää atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän perusperiaatteet ja kuvata eri kemialliset sidostyypit
2. selittää sitoutumisen merkityksen aineen rakenteeseen sekä kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin myös sovellusten kannalta
3. kirjoittaa kemiallisia reaktioyhtälöitä sekä hallitsee kemiallisen tasapainon alkeet, ja osaa soveltaa niitä käytännössä 
4. kuvata sähkömagneettisen säteilyn ja aineen vuorovaikutuksia, selittää niiden avulla molekyylien rakennetta sekä soveltaa niitä alkuaineiden analytiikassa
5. työskennellä turvallisesti laboratoriossa ja dokumentoida työtään

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kemian peruskurssi jossa perehdytään seuraaviin:

  • Atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, kemiallinen sitoutuminen
  • Stoikiometria, reaktioyhtälöt
  • Kaasut, nestemäinen ja kiinteä olomuoto
  • Tasapainoreaktiot
  • Spektrofotometria, AAS, gravimetria, titrimetria

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät ja tentti. Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (56-70 h):
- Luennot 44 h
- Laboratoriotyöt 14-26 h

Oma työ (65-77 h):
- Kotilaskut 24 h
- Loppuraportin laatiminen 5 h
- Tentti tai muu arviointi 6 h
- Itsenäinen opiskelu 30-42 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Yleinen kemia: Tro, Chemistry, A Molecular Approach, Pearson, 3. painos, 2014. 

 

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1200

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Beskrivning