Credits: 5

Schedule: 10.11.2016 - 16.12.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Digitaalisen median kokonaisuuden tavoite on saada osallistujat ymmärtämään liikkuvan kuvan (digitaalinen video) perusperiaatteita ja miten sen käyttö ja toteutus eroavat uuden ja vanhan median alustoilla. Kurssin tavoitteena on digitaalisen videon median tuntemus ja uuden median viestintään vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen sekä käytännön työkalujen ja työprosessien tutuksi tekeminen. Osaamistavoitteena liikkuvan kuvan painopisteessä on peruskäsitteiden ja suunnittelu- sekä tuotantoprosessien ymmärtäminen. Kurssi myös avittaa osallistujia havainnoimaan liikkuvan kuvan käyttöä ja sen käytön mahdollisuuksia omassa työ– ja elinympäristössään.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Median sivuaineen digitaalisen median osiossa on kaksi rinnakkaista painopistettä:
Digitaalinen video sekä uuden median käyttö erityisesti liikkuvan kuvan alustana. Kurssi rakentuu osallistujien valokuvaksen ja graafisen suunnittelun osioissa oppimiin taitoihin ja hyödyntää niitä pohjana liikkuvan kuvan perusperiaatteiden ymmärtämiseen.
Liikkuvan kuvan osa-alue sisältää digitaalisen videon perusperiaatteita ja tuotantometodeja. Tämän lisäksi kurssilla pohditaan sisällön tuotantoa uusmedia alustoille yleisemmällä tasolla tavoitteena se, että opiskelijoille muodostuu konkreettinen ymmärrys median tuottamisesta omiin käyttötarkoituksiinsa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetuskokonaisuuteen, kaikkien harjoitteiden suorittamisen sekä esseemuodossa suoritettavan kirjallisen tentin. Kirjallisen tentin sisältö perustuu kurssin aikana käytyihin keskusteluihin sekä opintokokonaisuuden aikana jaettuun materiaaliin. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työtä yhteensä 135 h, josta
Kontaktiopetus 84 h
Omatoiminen työskentely 51 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu aineisto + linkit.

Oheiskirjallisuus:
Ylä-Kotola, Mauri & Arai, Mehdi. 2000. Uusmediatieteen perusteet. Silta.
Helsinki: Edita. ISBN 951-37-2992-3.
Helomaa, Joni, Pelkonen, Tommi & Väänänen, Teemu. 1999.
Uusmediatoimiala Suomessa 1996-2001. Teoksessa: Eija Jokinen
(toim.): Suomalainen uusmedia. Eväät kasvuun ja kansainvälistymiseen.
Digitaalisen median sisältötuotteet -teknologiaohjelman loppuraportti.
Teknologiaohjelmaraportti 3/1999. Loppuraportti. Tekes. Tampere.
Pelkonen, T. & Kallio, J. 2003. Digimedia 2003: nykytila ja kasvunäkymiä.
LTT-Tutkimus.
Manovich, Lev. 2001. The Language of New Media. MIT Press, Cambridge
Mass. ISBN 0-262-13374-1.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämä kurssi korvaa lv 2013-14 tutkintovaatimusten kurssin 20091 Johdanto digitaaliseen mediaan (5op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C0002

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

DOM-C0000 Valokuvauksen perusteet (median sivuaine) 5 op
DOM-C0001 Johdanto graafiseen suunnitteluun 5 op

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on osa median sivuaineopintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa opintokokonaisuuden ulkopuolisena kurssina. Median 15 op sivuaineeseen haetaan keväällä eAgen kautta.

Description