Omfattning: 5

Tidtabel: 12.09.2016 - 21.05.2017

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V 2018-2020 (syksy-kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa kertoa oman tutkinto-ohjelmansa alalla tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta
hyödyntäen esimerkkejä teollisuudesta, terveydenhuollosta ja tiedeyhteisöstä. Monimuoto-opetuksessa, jossa on merkittävä painopiste omalla konkreettisella laboratoriotyöskentelyyn osallistumisella ja omien oppimistavoitteiden asettamisella, opiskelijalle muodostuu jo opintojen alussa käsitys yliopisto-opiskelun erityispiirteistä, joita ovat mm. akateeminen vapaus, tutkimuslähtöisyys, kriittisyys, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, kokeilevuus, kekseliäisyys ja ongelmanratkaisuhakuisuus osana ryhmätyöskentelyä. Lisäksi opiskelija juurtuu osaksi tiedeyhteisöään samalla,
kun hän osallistuu eri korkeakoulujen (ELEC, CHEM, SCI kanssa yhteistyössä tuotettuihin laboratorioharjoituksiin. Kurssin alussa opiskelija omaksuu perusteet laboratoriotyöskentelyyn liittyvistä työ- ja kemikaaliturvallisuusasioista.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Työ- ja kemikaaliturvallisuus, geenitekniikka ja tutkimuksen esteettiset sekä eettiset kysymykset, soluviljely, mikroskopia, biopolymeerien valmistus, aineen rakennetutkimus ja materiaalien käyttö lääketieteellisissä sovelluksissa, lääketieteellinen kuvantaminen, ihmisen fysiologisen tilan seuraaminen eri menetelmillä, opiskelijalähtöistä oppimistavoitteiden asettelua sekä tulosten esittely yksilöinä/ryhmissä suullisesti ja kirjallisesti. Oman mittauksen suunnittelu, toteutus, virhetarkastelu ja esittely ryhmässä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia. Kurssilla ei ole tenttiä. Arviointikohteita ovat:

Kirjalliset harjoitustehtävät I periodissa (yksilö-/ryhmäarviointi),

Laboratorioharjoitusraportit (läsnäolo laboratorioharjoituksessa vaaditaan) II-V periodissa (ryhmäarviointi),

Omamittaustyö II-IV periodien aikana (ryhmäarviointi) ja

Loppuraportti V periodissa (yksilöarviointi).

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

35 h kontaktiopetusta, 100 h itsenäistä opiskelua, n. 80 % pakollista läsnäoloa koskien laboratoriotöihin johdattelevia luentoja ja varsinaista laboratoriotyöskentelyä

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan luennoilla

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

oodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

Beskrivning