Laajuus: 10

Aikataulu: 02.01.2017 - 19.05.2017

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lukuvuodesta 2018-2019 alkean SCI-projektikurssi tarjotaan 5 op laajuisena koodilla SCI-C1001. Ole tarvittaessa yhteydessä oman pääaineesi suunnittelijaan saadaksesi lisätietoja korvaavuudesta:

  • Informaatioverkostot: Susanna Reunanen
  • Teknillinen fysiikka ja matematiikka: Johanna Bovellán
  • Tietotekniikka: Elsa Kivi-Koskinen
  • Tuotantotalous: Tarja Timonen

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä ymmärtää systeemisten ongelmien tunnistamisen, määrittelemisen ja ratkaisemisen monialaista luonnetta. Opiskelija oppii soveltamaan iteratiivisen suunnitteluprosessin periaatteita sekä arvioimaan tuotetun ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta.
Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • osaa rajata ratkaistavan ongelman, löytää siihen ratkaisuehdotuksia sekä arvioida ratkaisujen toimivuutta niin käyttäjän/hyödyntäjän kuin liiketoiminnan kannalta
  • osaa jakaa ja yhdistää omaa osaamistaan muiden alojen osaajien kanssa
  • osaa ennakoida monialaisessa ryhmässä syntyviä, jäsenten erilaisten vuorovaikutus- ja työskentelytyylien synnyttämiä jännitteitä ja löytää niihin ratkaisuja
  • tunnistaa omia kehittymistarpeitaan toimiessaan monialaisen ryhmän jäsenenä
  • ymmärtää yrittäjämäisen toiminnan luonnetta
  • osaa esitellä projektin tuloksia suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin sisältö noudattaa innovaatioprosessin vaiheita ideasta liiketoimintapotentiaalin ja/tai hyödynnettävyyden arviointiin. Kurssilla työskennellään menetelmin, jotka vahvistavat opiskelijoiden valmiuksia toimia monialaisessa asiantuntijaryhmässä sekä soveltaa iteratiivista suunnitteluprosessia monitahoisten ongelmien ratkaisemiseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi suoritetaan ryhmätyönä ja projektimuotoisesti. Ryhmien tulee määritellä ja rajata ongelma käsiteltävästä teema-alueesta, löytää siihen ratkaisuvaihtoehtoja ja analysoida ja testata niitä. Ryhmän tulee testata ideaansa esimerkiksi prototyypin tai mock-upin avulla ja kehittää sitä saatujen tulosten perusteella, sekä arvioida toteuttamiskelpoisuutta liiketoiminnan kannalta Lopullinen tuotos esitellään kurssin lopussa yleisölle avoimessa tapahtumassa. Kurssin aikana on useita arvosanaan vaikuttavia osasuorituksia. Arvosana määrittyy ryhmäkohtaisena. Kuitenkin tarvittaessa yksittäisen ryhmänjäsenen arvosana voi perustellusta syystä poiketa ryhmäkohtaisesta arvosanasta. Tarkemmat arvosteluperiaatteet julkaistaan kurssin MyCourses-sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja työpajat n. 40 h, ryhmätyö n. 120 h, yksilötyö n. 100 h

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI-C1000

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhteensä vähintään 95 opintopistettä kandidaattiohjelman perus- ja pääaineopinnoista suoritettuna.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa.

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on suunnattu vain teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille. Opiskelijamäärä on rajoitettu 130 opiskelijaan lukukaudessa. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin niin, että kaikista pääaineista saadaan kurssille osallistujia.

Opintojakson kuvaus