Credits: 10

Schedule: 07.09.2016 - 31.05.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Antti Pirinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V tai kesäopinnot, 2018-2019 ja 2019-2020. Seminaari periodeissa I-II.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Taiteen kandidaatin tutkinnon opinnäytteen tavoitteena on osoittaa oppineisuutta, kykyä soveltaa opittua sekä kykyä analysoida omaa työtä. Tavoitteena on oman osaamisen kokoaminen ja esittäminen opinnäytteenä. Opinnäyteprosessin aikana opiskelija oppii havainnoimaan, analysoimaan, arvioimaan ja esittelemään omaa oppimis- ja suunnitteluprosessia siten, että se on myös muiden tarkasteltavissa. Ammatilliselta ja akateemiselta näkökulmalta opinnäyte harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen tietojen ja taitojen hankintaan ja näiden soveltamiseen sekä taiteellisten valmiuksien ja/tai suunnitteluvalmiuksien kehittämiseen. Opinnäyteprosessi kehittää opiskelijan luovaa ongelmanratkaisutaitoa ja perehdyttää tutkimusmetodologiaan sekä esitysteknisten välineiden käyttöön.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso sisältää taiteen kandidaatin opinnäytteen (ks. opinnäyteohje) ja sitä tukevan seminaariosuuden. Seminaari muodostuu tutkmuksen teon perusteita avaavista ja opinnäyteprosessia tukevista luennoista sekä yhteisistä ohjaustapaamisista. Opiskelija laatii seminaarin aikana lyhyen opinnäytesuunnitelman, joka esitellään seminaarissa. Opinnäytteen tekemisen voi aloittaa suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaaritapaamiset ja itsenäinen työskentely. Arvosana määräytyy opinnäytteen perusteella. Opinnäytteen arvosteluperusteet on kuvattu taiteen kandidaatin tutkinnon opinnäyteohjeessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

270 h, josta seminaaritapaamiset enintään 24 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei ole.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS3016.kand

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei ole.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description