Credits: 2

Schedule: 01.09.2016 - 31.07.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pääaineen professori/lehtori

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V tai kesäopinnot

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuussuoritus perehdyttää opiskelijan pääaineen kannalta keskeiseen tai muotoilun, suunnittelun tai visuaalisen kulttuurin kannalta yleissivistävään asiakokonaisuuteen.

Kirjallisuussuoritus johdattaa opiskelijan omaksumaan ammattikirjallisuuden erääksi jatkuvan oppimisen ja oman osaamisprofiilin rakentamisen välineeksi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Muotoilun keskeiset käsitteet, teoriat ja näkökulmat sekä muotoilun ammatillinen peruskirjallisuus.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen opiskelu, tentti tai kotitehtävä.

Kirjallisuussuorituksen sisältö vaihtelee pääaineittain. Lähtökohtana on pääaineen laatima lista kirjallisuutta, johon opiskelija perehtyy itsenäisesti.

 

Suuntaa antavat ohjeet kirjallisuussuorituksen pisteyttämisestä ovat seuraavat:

Helpohko äidinkielinen teksti:  1 op / enintään 400 sivua

Vaativa äidinkielinen tai helpohko vieraskielinen kirjallisuus: 1 op / enintään 200 sivua

Vieraskielinen vaativa kirjallisuus: 1 op / enintään 100 sivua

Opettaja voi perustellusta syystä määrittää suorituksen pisteytyksen tästä poikkeavalla tavalla.

 

Kirjallisuus voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä.

Kirjallisuuden hallinta osoitetaan tenttimällä tai kotitehtävällä. Tentti voi olla esimerkiksi suullinen kuulustelu, monivalintakoe tai ns. open book tentti, jossa opiskelija voi tuoda lähdemateriaalin kuulusteluun. Kotitehtävä voi olla esimerkiksi kirjallisuuskatsaus, essee tai referaatti. Kirjallisuussuorituksen sisällöstä ja suoritustavasta sovitaan pääaineen professorin tai lehtorin kanssa. Kirjallisuussuoritus voi myös liittyä kiinteästi johonkin pääaineen kurssiin, esimerkiksi tiettyyn projektiin tai aihekokonaisuuteen.

Arvosteluperusteet: Kirjallisuuden ydinsisältöjen hallinta ja kyky liittää ne pääaineen keskeisiin oppisisältöihin ja osaamistavoitteisiin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen työskentely + raportointi, tentti tai vastaava 54-270 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pääaineen laatiman kirjallisuuslistan mukaan ja sopimalla pääaineen professorin/lehtorin kanssa:

MUOTOILUN PÄÄAINE

 PERUSTEET, PROSESSI 

Ahola, J. (2016). Teollinen muotoilu. Espoo: Otakustantamo. (1 op)

Briggs-Goode, A. & Townsend, K. (2011) Textile design. Principles, advances and applications. Oxford: Texile institute & Woodhead Publishing. (2 op)

Cross, Nigel (2007). Designerly Ways of Knowing. Basel: Birkhäuser. (2 op)

Kettunen, I. (2001). Muodon palapeli. Helsinki: WSOY. (1 op)

Mattelmäki, T. (2006). Muotoiluluotaimet. Helsinki: University of Art and Design Helsinki. (1 op)

Norman, Donald A. Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday Things. New York: Basic Books, 2005.

Sinclair, R. (ed.) (2014) Textiles and Fashion: Materials, Design and Technology.

Cambridge: Woodhead Publishing. Part 1 Fibre types (1 op), Part 2 Manufacturing (2 op), Part 3 Finsihing and applications (1 op), Part 4 Case study on apparel (2 op). 

HISTORIA 

Aav, M. & Viljanen, E. (toim.) (2009) Arabia. Keramiikka, taide, teollisuus. Helsinki: Designmuseo (1 op)

Forty, A. (1986). Objects of desire. Design and society since 1750. London: Thames and Hudson. (3 op)

Leppänen H. (toim.) (2003) Ruukun runoutta ja materiaalin mystiikkaa. Sata vuotta keramiikkataiteen opetusta ja tutkimusta. Helsinki: Ilmari. (1 op)

Niinimäki, K. & Saloniemi, M-R. (2008) Kretongista printtiin. Suomalaisen painokankaan historia. Helsinki: Maahenki (1 op)

Peltonen, J. (toim.) (1997) Kaj Franck - Muotoilija - Formgivare - Designer. Helsinki: Taideteollisuusmuseo & WSOY. (1 op)

Strandman, P. (Ed.). (1999). Arabia Maskerad. Taideteollisuuden muotoja ja murroksia. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. (2 op)

KULTTUURI, FILOSOFIA 

Franck, K. (1989). Muotoilijan tunnustuksia. Form och miljö (B 12). Helsinki: Valtion painatuskeskus ja Taideteollinen korkeakoulu. (1 op)

Jefferies, J.,Wood Conroy, D. & Clark, H. (2016) The handbook of textile culture. London: Bloomsbury. Part 1 Theoretical concepts (1 op), Part 2 Textile, narrative, identity, archives (1 op), Part 3 Textiles and globalization (1 op), Part 4 Textiles and the curatorial turn (1 op), Part 5 Textile technoogies and the sensorial turn (1 op)

Julier, G. (2014). The culture of design. 3rd edition. Los Angeles: Sage. (3 op)

Lehtonen, T.-K. (2008). Aineellinen yhteisö. Helsinki: Tutkijaliitto. (2 op)

Manzini, Ezio (2015). Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation. Cambridge, MA: The MIT Press. (2 op)

Miller, D. (2010). Stuff. Cambridge: Polity Press. (2 op)

Pöppönen, H. (2013). Designkuplia. Suomalaisen muotoilun ilmiöitä. Helsinki: Aalto University. (1 op)

Zumthor, P. (2006). Thinking architecture. Basel: Birkhäuser. (1 op)

KESTÄVÄ KEHITYS 

Braungart, M., & McDonough, W. (2008). Cradle to cradle. Remaking the way we make things. London: Jonathan Cape. (1 op)

Papanek, V. (1973). Turhaa vai tarpeellista. Helsinki: Kirjayhtymä. / Design for the real world. Human ecology and social change. (1 op)

Quinn, B. (2013) Textile visionaries. Innovation and sustainability in Textile Design. London: Laurence King. (2 op)

TUTKIMUS 

Augustin, S., & Coleman, C. (2011). The designer’s guide to doing research. Applying knowledge to inform design. New Jersey: Wiley. (2 op)

 

MUODIN PÄÄAINE (Muoti ja Tekstiili)

HISTORIALLINEN KIRJALLISUUS

Kirsi Niinimäki ja Marjo-Riitta Saloniemi (ed.) (2008) Kretongista Printtiin, Suomalaisen painokankaan historia. 2op

Marjatta Heikkilä-Rastas (2003) Muodin vai muodon vuoksi. 3op

Annamari Vänskä (2012) Muodikas lapsuus 2op

TUTKIMUKSELLINEN KIRJALLISUUS

Kawamura (2011) Doing Research in Fashion and Dress. 2op

Pirkko Anttila (1992) Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. 2op

MATERIAALIT, PROSESSI

Rob Thompson. (2014) Manufacturing processes for Textile and Fashion Design Professionals.

Luettavat kappaleet esim.: Fibre and Yarn Technology, Textile Technology, Construction technology ja Materials. Riippuen luettavasta määrästä 2-4op

Rose Sinclair (ed) (2015) Textiles and Fashion - Materials, Design and Technology. Sivuja 820.

Voit valita haluamasi kappaleet ja laajuuden tavoittelemasi opintopistemäärän mukaan.

VAATESUUNNITTELU

Fiona Dieffenbacher (2013) Fashion thinking. 2op

Elinor Renfrew, Colin Renfrew (2009) Basic Fashion Design 04; Developing a collection. 3op

Simon Seivewright (2012) Basic Fashion Design 01: Research and Design. 2op

Susan Watkins, Lucy Dunne (2015) Functional Clothing Design. From sportwear to spacesuits. 4op

KESTÄVÄ KEHITYS

Kate Fletcher (2008) Sustainable Fashion; Design journeys. 3op

 

Opiskelija voi myös itse ehdottaa tieteellistä tai ammattikirjallisuutta listan ulkopuolelta.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa opintojaksot tm0035 Muotoilukonsultointi TM (3 op), tm0036 Muotoiluajattelu TM (3 op), tm0037 Muotoiluprofessio TM (3 op), tm0038 Muotoilu ja käyttö TM (3 op), tm0039 Muotoilukritiikki TM (3 op), tm004 Muotoilututkimus TM (15 op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C0103

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei ole.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pääaineen professorille/lehtorille.

 

 

Description