Omfattning: 6

Tidtabel: 11.09.2017 - 12.12.2017

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Panu Erästö

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (2018-2019) Otaniemi kampus

I-II (2019-2020) Otaniemi kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija

  1. Osaa sujuvasti käyttää taulukkolaskentaa erilaisten kauppatieteellisten ja menetelmällisten ongelmien ratkaisuun sekä niiden tulosten raportointiin
  2. On tutustunut kauppatieteellisiin käytännön business analytiikan ongelmiin ja osaa pohtia niiden ratkaisuja sekä teoriassa että käytännössä
  3. Kykenee hyödyntämään yksinkertaisia matematiikan ja tilastotieteen työkaluja taloustieteellisten ongelmien mallintamisessa ja ratkaisussa.
  4. Osaa hankkia kauppatieteellisiä aineistoja, muokata niitä käytännön analyysejä varten sekä arvioida niiden luotettavuutta
  5. Osaa hakea tietoa tietoteknisiin ongelmiin

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi voidaan suorittaa kahdella tavalla:

1) normaalirytmisenä (normaalikurssi)
2) nopeutetulla aikataululla (fast-track)

1) Normaalikurssi on viikkorytminen ja lähiopetukseen perustuva suoritusmuoto, joka kestää kaksi periodia ja joka perustuu välikokeisiin.

2) Nopeutettu suoritusmuoto on sähköisten opiskelumateriaalien (teoriasisällöt, harjoitukset, videot) itseopiskeluun perustuva suoritusmuoto, joka mahdollistaa kurssin suorituksen yhden periodin aikana, ja jossa tentitään kerralla koko kurssin sisältö.

Tentit
1) Normaalikurssilla on kaksi välikoetta sekä kaksi uusintaa. Uusinnassa tentitään kerralla koko kurssi.

1) Nopeutetulla suoritusmuodossa on mahdollista tenttiä koko kurssi kerralla jo ensimmäisen periodin lopussa. Lisäksi myöhemmin on kaksi uusintaa, jossa kaikissa tentitään kerralla koko kurssi.

Ennakkovaatimuksena tenttiin ja välikokeisiin kummassakin suoritusvaihtoehdossa on opiskelijan saatava vähintään 50% osoitetuista sähköisistä harjoitustehtävien pisteistä erikseen osoitettujen työskentelyikkunoiden puitteissa.
Arvosteluperusteet:
Nopeutetulle suoritustavalle arviointi = 100% tentti ja tavalliselle 85% tentti ja 15% quizzit. Lisäksi mahdollisuus bonuspisteisiin (ilmoitetaan erikseen)

Tenttiin vaadittavat sähköiset harjoituspisteet eivät vaikuta suoraan arvosanaan, mutta toimivat alkuvaatimuksena tenttiin em. tavalla.

Suoritustapojen eroista
Normaalikurssia suositellaan opiskelijoille, joilla menetelmälliset valmiudet eivät ole ennestään erinomaisella tasolla, vastuullinen itseopiskelu tuottaa toisinaan vaikeuksia tai jotka haluavat suorittaa opintojakson rytmitetysti ja varmemmalla tavalla. Nopeutetun aikataulun (fast-track) -toteutus on vaativampi vaihtoehto ja sitä suositellaan opiskelijoille, joilla on hyvät menetelmälliset valmiudet, kyky tulokselliseen itseopiskeluun sekä tavoitteet saada opinnot suoritettua nopeammin.

Lisätietoa löytyy kurssisyllabuksesta

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kokonaistyömäärä on 160 h
Toteutustavat:
Luennot ja monimuoto-opetus
Itseopiskelu ja itsenäiset harjoitukset

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali sekä muu erikseen ilmoitettava lisämateriaali

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=30A01100

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi

Beskrivning