Credits: 6

Schedule: 03.01.2018 - 03.04.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Panu Erästö

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (2018-2019) Otaniemi kampus

III-IV (2019-2020) Otaniemi kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija
1. Osaa laskea todennäköisyyksiä ja tilastollisia tunnuslukuja Poisson-, eksponentti- ja gamma-jakautunuille ilmiöille
2. Tuntee moniulotteisten jakaumien perusteet sekä ymmärtää ehdollisten ja reunajakaumien käsitteet sekä osaa johtaa nämä
3. Ymmärtää hypoteesin testauksen peruskäsitteet ja osaa teoriassa sekä käytännössä testejä suhde- ja järjestysasteikollisille muuttujille
4. Tuntee yksi- ja kaksisuuntaisen varianssianalyysin ja osaa ratkaista soveltuvia ongelmia näihin liittyen
5. Ymmärtää yhden ja useamman selittäjän regressiomallien periaatteet, erityisesti lineaarisen, logistisen ja poisson regression perusteet, osaa toteuttaa nämä käytännössä sekä kykenee tekemään päätelmiä saaduista tuloksista

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Todennäköisyysjakaumista, ehdollinen päättely, eräitä parametrisiä ja ei-parametrisiä testejä, varianssianalyysiä, regressioanalyysiä

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentin painoarvo ilmoitetaan kurssisyllabuksessa.
Ennakkovaatimuksena tenttiin opiskelijan tulee suorittaa erikseen osoitetuista sähköisistä tehtävistä riittävä pistemäärä erikseen ilmoitettavan aikataulun puitteissa. Lisätietoa kurssisyllabuksessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työmäärä opetustavoittain: 6*27,5h koostuen luennoista, harjoituksista, itseopiskelusta sekä tentistä

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali sekä muu erikseen ilmoitettava lisämateriaali

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=30C00600

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Taulukkolaskenta ja analytiikka (5 op tai 6 op)
- Tilastotieteen perusteet

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseista 30C00600 Tilastotieteen jatkokurssi ja 30C00100 Statistical Analysis voidaan kandidaatin tutkintoon sisällyttää vain toinen.

Description