Laajuus: 6

Aikataulu: 03.01.2018 - 03.04.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Panu Erästö

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (2018-2019) Otaniemi kampus

III-IV (2019-2020) Otaniemi kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija
1. Osaa laskea todennäköisyyksiä ja tilastollisia tunnuslukuja Poisson-, eksponentti- ja gamma-jakautunuille ilmiöille
2. Tuntee moniulotteisten jakaumien perusteet sekä ymmärtää ehdollisten ja reunajakaumien käsitteet sekä osaa johtaa nämä
3. Ymmärtää hypoteesin testauksen peruskäsitteet ja osaa teoriassa sekä käytännössä testejä suhde- ja järjestysasteikollisille muuttujille
4. Tuntee yksi- ja kaksisuuntaisen varianssianalyysin ja osaa ratkaista soveltuvia ongelmia näihin liittyen
5. Ymmärtää yhden ja useamman selittäjän regressiomallien periaatteet, erityisesti lineaarisen, logistisen ja poisson regression perusteet, osaa toteuttaa nämä käytännössä sekä kykenee tekemään päätelmiä saaduista tuloksista

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Todennäköisyysjakaumista, ehdollinen päättely, eräitä parametrisiä ja ei-parametrisiä testejä, varianssianalyysiä, regressioanalyysiä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentin painoarvo ilmoitetaan kurssisyllabuksessa.
Ennakkovaatimuksena tenttiin opiskelijan tulee suorittaa erikseen osoitetuista sähköisistä tehtävistä riittävä pistemäärä erikseen ilmoitettavan aikataulun puitteissa. Lisätietoa kurssisyllabuksessa.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Työmäärä opetustavoittain: 6*27,5h koostuen luennoista, harjoituksista, itseopiskelusta sekä tentistä

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali sekä muu erikseen ilmoitettava lisämateriaali

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=30C00600

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Taulukkolaskenta ja analytiikka (5 op tai 6 op)
- Tilastotieteen perusteet

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseista 30C00600 Tilastotieteen jatkokurssi ja 30C00100 Statistical Analysis voidaan kandidaatin tutkintoon sisällyttää vain toinen.

Opintojakson kuvaus