Omfattning: 6

Tidtabel: 03.01.2018 - 03.04.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Panu Erästö

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (2018-2019) Otaniemi kampus

III-IV (2019-2020) Otaniemi kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija
1. Osaa laskea todennäköisyyksiä ja tilastollisia tunnuslukuja Poisson-, eksponentti- ja gamma-jakautunuille ilmiöille
2. Tuntee moniulotteisten jakaumien perusteet sekä ymmärtää ehdollisten ja reunajakaumien käsitteet sekä osaa johtaa nämä
3. Ymmärtää hypoteesin testauksen peruskäsitteet ja osaa teoriassa sekä käytännössä testejä suhde- ja järjestysasteikollisille muuttujille
4. Tuntee yksi- ja kaksisuuntaisen varianssianalyysin ja osaa ratkaista soveltuvia ongelmia näihin liittyen
5. Ymmärtää yhden ja useamman selittäjän regressiomallien periaatteet, erityisesti lineaarisen, logistisen ja poisson regression perusteet, osaa toteuttaa nämä käytännössä sekä kykenee tekemään päätelmiä saaduista tuloksista

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Todennäköisyysjakaumista, ehdollinen päättely, eräitä parametrisiä ja ei-parametrisiä testejä, varianssianalyysiä, regressioanalyysiä

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentin painoarvo ilmoitetaan kurssisyllabuksessa.
Ennakkovaatimuksena tenttiin opiskelijan tulee suorittaa erikseen osoitetuista sähköisistä tehtävistä riittävä pistemäärä erikseen ilmoitettavan aikataulun puitteissa. Lisätietoa kurssisyllabuksessa.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Työmäärä opetustavoittain: 6*27,5h koostuen luennoista, harjoituksista, itseopiskelusta sekä tentistä

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali sekä muu erikseen ilmoitettava lisämateriaali

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=30C00600

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- Taulukkolaskenta ja analytiikka (5 op tai 6 op)
- Tilastotieteen perusteet

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseista 30C00600 Tilastotieteen jatkokurssi ja 30C00100 Statistical Analysis voidaan kandidaatin tutkintoon sisällyttää vain toinen.

Beskrivning