Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi tuntea Suomen yritysverotusta koskeva lainsäädäntö. Kurssin suorittaneen tulisi myös pystyä soveltamaan elinkeinoverolakia ja arvonlisäverolakia käytännössä sekä tuntea konserniverotuksen keskeisimmät osa-alueet.

Laajuus: 6

Aikataulu: 13.09.2017 - 27.10.2017

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tomi Viitala

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tomi Viitala

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetus keskittyy yritysverotuksen keskeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Painopistealueita ovat elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain soveltamiskäytäntö konsernien verotuksessa, yritysjärjestelyissä ja yrityskaupoissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot  24 h.

  2. Luentojen jälkeen mahdollisuus tehdä harjoitustyö, joka vastaa 50 % kokonaisarvosanasta.

  3. Tentti (50 %/100 %) kurssikirjallisuudesta ja luennoista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Valmistautuminen luennoille 70 h

  - Valmistautuminen tenttiin 63 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Leena Äärilä - Ritva Nyrhinen - Pekka Hyttinen Kaisa Lamppu (2017 tai uudempi). Arvonlisäverotus käytännössä. Talentum Media Oy, luennoilla erikseen ilmoitettavat osat.

  Matti Myrsky -  Marianne Malmgren (2014 tai uudempi). Elinkeinotulon verotus. ISBN 978-952-14-2091-7 Talentum, osat VII, VIII, IX.

  Erikseen ilmoitettavat Verohallinnon ohjeet.

  Saatavuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  32C220 Yritysverotus.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositellaan Verotuksen perusteet (32C060) kurssin suorittamista tai vastaavia tietoja.

LISÄTIETOJA

Beskrivning