Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan:

Oppimistaitojen osalta opiskelija

- kehittää ongelmanratkaisutaitojaan ja pystyy ratkaisemaan myös tavallista avoimempia ongelmia.
- rutinoituu perehtymään kurssimateriaaliin ennen lähiopetusta ja oppii suuntaamaan huomionsa englanninkielisen oppikirjatekstin oleellisimpiin kohtiin.
- syventää tieteellisen tekstin kirjoittamistaitojaan ja oppii itsenäisesti tuottamaan sujuvan laboratorioraportin.
- oppii kriittisesti arvioimaan omia ja muiden opiskelijoiden töitä.


Kemiallisen termodynamiikan perusteiden osalta opiskelija
- hahmottaa termodynamiikan pääsääntöjen keskeisen roolin kemiassa ja osaa soveltaa pääsääntöjä käytännön elämässä
- ymmärtää termodynaamisten perussuureiden, kuten työn, lämmön, sisäenergian, entalpian, entropian, Gibbsin energian ja kemiallisen potentiaalin merkityksen sekä kytkökset näiden suureiden välillä.
- osaa laajasti soveltaa termodynamiikan keskeisimpiä suureita ja termodynaamista taulukkotietoa kemiallisten prosessien kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa tarkastelussa. 

Termodynaamisen tasapainon osalta opiskelija
- tuntee termodynaamisen tasapainon eri osatekijät (kemiallinen-, faasi-, terminen- ja mekaaninen   tasapaino) ja ymmärtää näiden ja termodynamiikan perussuureiden välisiä yhteyksiä.
- oppii soveltamaan termodynaamisia taulukkotietoja kemiallisen ja faasitasapainon käsittelyssä ja ennustamaan kemiallisen prosessin käyttäytymistä eri olosuhteissa sekä lukemaan erilaisia faasidiagrammeja.
- syventää ymmärrystään kemiallisesta tasapainosta aktiivisuuden ja aktiivisuuskertoimen käsitteiden kautta. Opiskelija pystyy soveltamaan aktiivisuuksia todellisten systeemien tasapainoprosessien käsittelyssä.

 

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.09.2017 - 09.01.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Lauri Partanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Gunilla Fabricius

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Termodynamiikan pääsäännöt ja keskeiset termodynaamiset suureet. Kemiallinen tasapainot. Puhtaiden aineiden ja ideaali- ja reaaliseosten faasitasapainot. Yksinkertaiset faasidiagrammit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Monimuoto-opetus, harjoitukset, laboratoriotyöt ja välikokeet/tentti.

  Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   5 op = 135 h

  Sisältö: Monimuoto-opetus, harjoitukset, laskutuvat, laboratoriotyöt ja -raportti, välikokeet/tentti ja itsenäinen opiskelu.

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  T.Engel and P. Reid: Thermodynamics, Statistical Thermodynamics & Kinetics , 3rd ed. (Pearson) tai T.Engel and P. Reid: Physical Chemistry , 3rd ed. (Pearson). Myös vanhemmat painokset käyvät.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen (CHEM-A1200), Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (CHEM) (MS-A0107) ja Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (CHEM) (MS-A0207) tai vastaavat kurssit. Suositellaan kurssia Kemiallinen reaktio (CHEM-A1210).

  Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Description