Omfattning: 10

Tidtabel: 09.01.2018 - 25.04.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - V 2018-2020 (syksy, kevät, kesä)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii muodostamaan saamastaan aiheesta yhdessä ohjaajan kanssa mielekkään tutkimusongelman, hakemaan tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvittavaa tieteellistä tietoa, oppii jäsentelemään/työstämään tieteellistä tietoa suunnitelmallisesti kirjalliseksi opinnäytteeksi ja raportoimaan opinnäytteensä tärkeimmät tutkimustulokset suullisesti tieteellisellä esiintymistyylillä.

Työelämävalmiuksia ja yhteistyökykyjä kehittävät tavoitteet: opiskelija ymmärtää oman työskentelynsä ja sanallisen viestintänsä vaikutuksen muun ryhmän toimintaan ja siten haluaanoudattaa ja/tai oppii noudattamaan yhteisiä määräaikoja ja kurssin toimintatapoja. Lisäksi opiskelijoita tuetaan tieteellisten vuorovaikutustaitojen kehittämisessä siten, että kurssin lopussa opiskelijan odotetaan suoriutuvan hyvin sekä kirjallista että suullisista opinnäytetöiden vertaisarvioinneista asiaankuuluvaa tyyliä noudattaen.

 

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on kehittää
tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen,
kirjallisen ilmaisun ja viestinnän taitoja.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla laaditaan opinnäytetyö teknillistieteellistä ilmaisutyyliä käyttäen ja esitellään työn tulokset tieteellistä konferenssia muistuttavassa loppuseminaarissa sekä tutustutaan vertaistöihin osana seminaarityöskentelyä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla ja pienryhmissä on läsnäolovaatimus (A) pakottavasta syystä voi olla poissa mutta poissaolo on korvattava lisätehtävällä, B) osasta luennoista ja pienryhmätyöskentelystä voi hakea vapautusta avausluennolla esiteltävien periaatteiden mukaisesti) ja lisäksi kurssin suorittamiseen kuuluvat tiedonhaun harjoitustehtävä, seminaarityöskentely kurssin aikana huipentuen loppuseminaariin, kandidaattityön laatiminen ja kypsyysnäytteen kirjoittaminen hyväksytysti sekä määräaikojen noudattaminen. Nämä kaikki osa-alueet vaikuttavat kurssin arviointiin ja niiden painoarvot on esitetty erillisellä Sähkötekniikan korkeakoulun hyväksymällä arviointilomakkeella ja -ohjeella, jotka löytyvät kurssin verkkosivulta avausluennon kohdalta. Kurssin arvosana määräytyy ohjaajan ja vastuuopettajan yhteisen arvion perusteella ja arvosana-asteikkona käytetään periaatetta 0-5.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

50 t kontaktiopetusta, 220 t itsenäistä opiskelua, noin 10 % pakollisia opetustapahtumia

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille, Ilkka Kauranen, Mikko Mustakallio, Virpi Palmgren, Espoo 2006.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin bio.kand

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaadittavat opinnot (perustelut esitiedoille on esitetty kurssin verkkosivulla välilehdellä "Kurssin esitietovaatimukset")

Opiskelijalla tulisi olla suoritetuna vähintään 90 opintopistettä ennen kuin hän voi aloittaa kandidaattiseminaarin. Opintopisteistä 50-60 tulisi sijoittua perusopintoihin ja loppujen 30-40 opintopisteen tulisi sisältyä opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisiin muihin opintoihin pää- tai sivuaineessa

Virallinen HOPS


Virallinen HOPS täytyy olla laadittuna ja kanslian hyväksymä kandidaattitutkintoon saakka.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

Aallon teknisten alojen kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana.

Lisätietoja: https://into.aalto.fi/display/svmasterelec/Kandidatseminarium+och+kandidatarbete

BIOIT-pääaineen opiskelijat

Luennoilla ja pienryhmissä on läsnäoloseuranta

Beskrivning