Credits: 8

Schedule: 13.09.2017 - 16.05.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V 2018-2020 (syksy-kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa kertoa oman tutkinto-ohjelmansa alalla tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta
hyödyntäen esimerkkejä teollisuudesta, terveydenhuollosta ja tiedeyhteisöstä. Monimuoto-opetuksessa, jossa on merkittävä painopiste omalla konkreettisella laboratoriotyöskentelyyn osallistumisella ja omien oppimistavoitteiden asettamisella, opiskelijalle muodostuu jo opintojen alussa käsitys yliopisto-opiskelun erityispiirteistä, joita ovat mm. akateeminen vapaus, tutkimuslähtöisyys, kriittisyys, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, kokeilevuus, kekseliäisyys ja ongelmanratkaisuhakuisuus osana ryhmätyöskentelyä. Lisäksi opiskelija juurtuu osaksi tiedeyhteisöään samalla,
kun hän osallistuu eri korkeakoulujen (ELEC, CHEM, SCI) kanssa yhteistyössä tuotettuihin laboratorioharjoituksiin. Kurssin alussa opiskelija omaksuu perusteet laboratoriotyöskentelyyn liittyvistä työ- ja kemikaaliturvallisuusasioista. Tarjottavien laboratoriotöiden perusteella opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää useita eri mikroskopiamenetelmiä (valo-, atomivoima-, fluoresenssi- ja elektronimikroskopia) elollisen ja elottoman aineen tutkimisessa. Opiskelija tutustuu useisiin aineen ominaisuuksien määrittämismenetelmiin, tunnistaa joukon biomateriaaleja ja oppii valmistamaan valikoituja biomateriaaleja. Opiskelija oppii laboratoriotyötapoja, laboratoriovälineiden käyttöä ja kemikaalien sekä eloperäisten aineiden käsittelyä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työ- ja kemikaaliturvallisuus, tutkimuksen eettiset kysymykset, mikroskopia, biopolymeerien valmistus, aineen rakennetutkimus ja materiaalien käyttö lääketieteellisissä sovelluksissa, lääketieteellinen kuvantaminen, ihmisen fysiologisen tilan seuraaminen eri menetelmillä. Opiskelijalähtöistä oppimistavoitteiden asettelua. Oman mittauksen suunnittelu, toteutus, virhetarkastelu ja esittely ryhmässä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia. Kurssilla ei ole tenttiä. Arviointikohteita ovat:

Kirjalliset harjoitustehtävät I periodissa (yksilö-/ryhmäarviointi),

Laboratorioharjoitusraportit (läsnäolo laboratorioharjoituksessa vaaditaan) II-V periodissa (ryhmäarviointi),

Omamittaustyö II-IV periodien aikana (ryhmäarviointi) ja

Loppuraportti (yksilöarviointi).

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

60 t kontaktiopetusta, 150 t itsenäistä opiskelua, sisältää noin 80 % pakollista läsnäoloa, joka koskee luentoja, jotka johdattavat harjoitustöihin ja varsinaisia laboratorioharjoituksia)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan työpajoissa

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A8510, ELEC-A2200

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

oodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

Kurssille otetaan 85 opiskelijaa siten, että ensisijaisesti otetaan ensimmäisen vuoden BIOIT-opiskelijat, toisena aiemmin opinnot aloittaneet BIOIT-opiskelijat, ja kolmantena muut opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli tämä kurssi ei kuulu opintojesi kandiohjelman pakollisiin opintoihin, valitse kurssi ELEC-D8721 5 opintopisteen laajuisena.

Description