Omfattning: 10

Tidtabel: 12.09.2018 - 21.12.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lauri Rautkari

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, III-V, Järjestetään viimeisen kerran syksyllä 2020.

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa ja arvioida sitä kriittisesti, laatia tutkimussuunnitelman ja työstää tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatinseminaari koostuu viikoittaisista luennoista, kandidaatintyöstä ja seminaariesityksestä. Seminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta, josta ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaatinseminaarin alussa.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu pakollisesta luentosarjasta ja itsenäisesti tehtävästä kandidaatintyöstä. Arvostelu perustuu kandidaatintyöhön (100 %).

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

10 op = 270 h

Luennot/kontaktiopetus 10-24 h

Harjoitukset 2-10 h

Opinnäytetyön kirjoittaminen 236-258 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot ja muu jaettava materiaali.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM3012.kand

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

110 op kandidaatintutkintoon kuuluvia opintoja, perus- ja pääaineopinnot pääosin suoritettu.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaari on tarkoitettu bio- ja kemiantekniikan pääaineopiskelijoille.

Ilmoittautuminen syksyn seminaariin tapahtuu edeltävän kevätlukukauden lopulla. Ilmoittautuminen kevään seminaariin tapahtuu edeltävän syyslukukauden marraskuussa. Lisätietoja kandidaattiseminaarista ja ilmoittautumisesta Kemian tekniikan korkeakoulun Into-sivuilla.

Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana. Lisätietoa osoitteesta https://into.aalto.fi/display/svmasterchem/Kandidatseminarium

Om du vill delta i det svenskspråkiga kandidatseminariet, anmäl dig till JOIN.sv.kand/huvudämnets kod. Du får i så fall ämne och handledare via huvudämnets finskspråkiga seminarium och bedömningen av kandidatarbetet går också via huvudämnets ansvarslärare. I övrigt deltar du i det svenskspråkiga seminariets undervisning och följer dess tidtabell.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation