Credits: 6

Schedule: 11.09.2018 - 23.10.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Prof. Lasse Niemi

Kurssin muut opettajat: Kari Toiviainen, Arpine Maghakyan, Ly Pham

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Opettajan yhteystiedot

Nimi: Lasse Niemi

S-posti: lasse.niemi@aalto.fi

Huone: G309, Chydenia, Töölö

Vastaanottoaika: sopimuksen mukaan

 For MyCourses exercises and quizzes: Anila Kiran anila.kiran@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I (syksy 2018), Otaniemen kampus

2019-2020: I (syksy 2019), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla on tietotavoitteita, asennetavoitteita ja taitotavoitteita. Tietotavoitteet liittyvät tilintarkastuksen käsitteiden ja periaatteiden ymmärrykseen: sen suunnitteluun, toteutukseen, tekniikoihin ja menetelmiin, tilintarkastajan raportointiin sekä tilintarkastusstandardeihin, asennetavoitteet tilintarkastuksen eettisiä periaatteita koskevan ajattelun kehittymiseen, ja taitotavoitteet tilintarkastusmenetelmien ja -tekniikan soveltamiseen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää, mistä lähtökohdista ja millaisia oletuksia käyttäen tilintarkastus suoritetaan sekä millaisia tavoitteita standardit ja muu sääntely tilintarkastukselle asettaa. Kurssin suorittanut opiskelija tietää myös, miten tekniikoita ja menetelmiä sovelletaan. Kurssin suorittaneella opiskelijalla on taito suorittaa yksinkertaisia tarkastustyövaiheita tilintarkastajan valvonnassa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tilintarkastuksen teoreettiset perusteet ja keskeiset käsitteet, tilintarkastuksen suunnittelu ja toteutus: tilintarkastustyön vaiheet, tilintarkastusmenetelmät ja -tekniikka, tilintarkastajan raportointi, tilintarkastusstandardit.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lukuvuosi 2019-20:

1. Luennot 24 h, prof. Lasse Niemi. Harjoitukset 16h, Kari Toiviainen.
2. Tentti (60 %) kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista.
3. Kotitehtävät (40 %)

Lukuvuosi 2018-19:

1. Luennot 28 h, prof. Lasse Niemi. Luennoilla käydään läpi harjoituksia ja case-esimerkkejä.
2. Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista.
3. Kotitehtävät

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5. Kurssin voi
suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla. 1. Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla
  jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista.
 2. Harjoitustehtävät
  + tentti. Kurssin aikana oppilaat voivat halutessaan
  suorittaa pisteytettäviä harjoi­tuksia kurssin kotisivuilla (MyCourses). Harjoitusten suorittamiseen tarvitset kurssikirjan (Eilifsen et al.,
  2014).
  Riittävästi harjoituksista ­pisteitä saaneet saavat
  vapautuksen osasta tenttiä seuraavasti: yli 66 % maksimipisteistä / tehtävistä
  oikein korvaa kaksi tenttitehtävää (30 pistettä (%)), 50 – 66 % maksimipisteistä
  / tehtä­vistä oikein korvaa yhden tenttitehtävän (15 pistettä(%)). Alle 50 %
  maksimipisteistä / tehtävistä oikein saaneet - ei vapautusta lainkaan, vaan he suorittavat
  kaik­ki tenttitehtävät (Tentti max 100 pistettä (%)). Korvattavissa olevat tenttitehtävät
  ilmoitetaan tenttilomak­keella. Harjoitukset suoritetaan kotisivuilla itsenäisesti.
  Oikeat vas­taukset löytyvät kotisivuilta kunkin harjoituksen sulkeuduttua eli
  vastaamisen määräajan umpeuduttua. Määräajat löytyvät kotisivuilta. Opiskelija
  voi seurata pistesaldoaan kotisivuilla. Muista
  tarkistaa harjoituspistesaldosi kotisivuilta ennen tenttiä,
  jotta tiedät,
  oletko saanut vapautuksen yhdestä tai molemmista harjoitustehtävillä
  korvattavista tenttikysymyksistä. 

Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on 50 % oikein tenttivastauksista.
Maksimipisteet tentistä on 100 pistettä. Ne, jotka suorittavat kaikkiin tenttitehtävät
(tentti 100 %), on saatava vähintään 50 pistettä tentistä (50 % * 100 p). Niiden
osalta, jotka riittävien harjoituspisteiden ansiosta ovat vapautettu osasta tenttitehtäviä,
hyväksyttävän suorituksen vaatimuksena on 50 % jäljelle jäävien suoritettavien
tenttitehtävien maksimi­pis­teistä. Jos esimerkiksi opiskelija on oikeutettu
jättämään vastaamatta molempiin korvattavissa oleviin tenttitehtäviin (30
pistettä), on hyväksyttävään kurssisuoritukseen saatava vähintään 50 % oikein
suoritettavista jäljellä olevista tehtävistä (50% x 70 p. = 35 pistettä tentistä).   

Tentti perustuu kurssikirjoihin, luentoihin,
harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.
Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 40 h
- valmistautuminen luennoille 28 h
- tenttiin valmistautuminen 89 h
- tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen:

Eilifsen, A., Messier, W. F. Glover, S. M. & Prawitt, D. F (2014) Auditing & Assurance services. Third international edition.

Lisämateriaali:

- Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n (International Federation of Accountants) ISA-standardit (sähköinen versio ladattavissa liiton verkkosivuilta maksutta).

- Luennoilla jaettu tai osoitettu materiaali.

Saatavuus

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00500

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjanpito. Tuloslaskennan kurssia suositellaan.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom. Opiskelijat valmistautuvat luennoille etukäteen ensimmäisellä luentokerralla esitetyn ohjelman mukaisesti.

Description

Registration and further information