Credits: 5

Schedule: 01.11.2018 - 18.12.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II (Syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää energian käytön ja tuotannon tekniset ja fysikaaliset perusteet. Opiskelija ymmärtää energiaan liittyvät globaalit haasteet: ilmastonmuutoksen hillintä, toisaalta väestönkasvu, elintason nousu, energiantuotanto edelleen pääosin fossiilista. Opiskelija ymmärtää fossiilisten polttoaineiden globaalit varannot ja kansainvälisten markkinoiden toimintaperiaatteet. Opiskelija ymmärtää uusiutuvien energialähteiden varat, potentiaalit ja käytön reunaehdot sekä muut vaikutukset (esim. vesivoiman, bioenergian kohdalla). Opiskelija ymmärtää eri energiantuotantomuotojen ominaisuudet osana energiajärjestelmää. Opiskelija tuntee eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutukset. Opiskelija tunnistaa ympäristövaikutusten hillinnän perusmekanismit (verot, normit, jne) ja tietää tärkeimmät politiikkatoimet. Opiskelija osaa tarkastella energia-asioita globaalista näkökulmasta. Opiskelija osaa pohtia energiavalintoja monista eri näkökulmista, itsenäisesti ja kriittisesti ajatellen. Opiskelija osaa suorittaa helppoja laskuja voimalaitosten toimintaan liittyen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus energian käytön ja tuotannon teknisiin ja fysikaalisiin perusteisiin. Ilmastonmuutoksen hillintä keskeisenä globaalina haasteena. Globaalin energiajärjestelmän nykytilanne ja muutostrendit. Fossiilisten polttoaineiden globaalit varannot ja kansainväliset markkinat. Uusiutuvien energialähteiden varat, potentiaalit ja kestävä käyttö, muut vaikutukset (esim. vesivoiman, bioenergian kohdalla). Eri energiantuotantomuotojen ominaisuudet osana energiajärjestelmää. Voimalaitosten tyypilliset hyötysuhteet ja niihin liittyvät yksinkertaiset laskelmat. Eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten hillinnän perusmekanismit (verot, normit, jne) ja käytännön politiikkatoimet. Ajankohtaiset käytännön esimerkit.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus ja työmuodot: luennot ja luettava lisämateriaali. Arvosteluperuste: tentti

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 24 h + itsenäinen lukeminen.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali ja jaettava lisäaineisto.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit Ene-59.2101 ja Ene-47.3152 Energiateknisen ympäristönsuojelun perusteet

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENY-C2002

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

-

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information