Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

 • osaa soveltaa jännityksen ja venymän käsitteitä yksinkertaisissa tilanteissa
 • osaa soveltaa kolmiulotteista jännitys- ja venymätilaa
 • osaa määrittää tasossa olevan palkkirakenteen rasitustilan, kun rakenteen vaste on kimmoinen
 • ymmärtää, että materiaali voi väsyä, ja hän osaa suorittaa yksinkertaisia väsymismitoituksia
 • osaa soveltaa oppimaansa siten, että hän osaa muuttaa yksinkertaisen tehtävän insinööritehtäväksi
 • ymmärtää, että materiaalit käyttäytyvät eri tavalla erilaisten kuormitusten vaikuttaessa
 • ymmärtää alan kysymyksiä siten, että hän osaa osallistua alaan liittyvään projektikokoukseen, vaikka oma ala olisi jokin muu
 • ymmärtää, että materiaaleilla on erilaisia muodonmuutosmekanismeja ja että näitä kuvataan erilaisilla malleilla
 • ymmärtää venymäliuskamittauksen pääperiaatteet ja pystyy analysoimaan mittaustuloksia
 • ymmärtää, että rakenteessa voi olla jännityshuippuja ja osaa soveltaa oppimaansa jännityshuippujen paikan ja suuruuden määrittelemiseksi, kun rakenne on yksinkertainen
 • osaa soveltaa jännitysten ja venymien muunnoskaavoja koordinaatiston kierrossa
 • ymmärtää, että lämpötilan muutos aiheuttaa kappaleeseen rasitustilan ja osaa soveltaa annettuja yhtälöitä yksinkertaisiin lämpöjännitystehtäviin
 • ymmärtää yksinkertaisten matemaattisten mallien muodostamisen tekniikan

Laajuus: 5

Aikataulu: 25.02.2019 - 29.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Santaoja

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Santaoja

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tässä kurssissa tarkastellaan lähinnä palkkirakenteita. Jännityksen ja venymän käsitteet. Perustiedot tavallisimmista muodonmuutosmekanismeista ja niihin liittyvät materiaalimallit. Perustiedot lämpöjännityksistä. Mekaanisten kuormitusten aiheuttamat siirtymät, venymät ja jännitykset suorissa palkeissa. Venymäliuskamittausten analysointi. Kolmiulotteinen jännitys- ja venymätila. Poikkileikkaukseltaan pyöreän sauvan vääntö. Suoran sauvan nurjahdus. Perustiedot väsymismitoituksesta ja murtumismekaniikasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, välikokeet / tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kevään toteutus:
  Luennot 36 h
  Laskutupa 20 h
  Välikokeet 8 h
  Omaa työtä 56 h

  Syksyn toteutus tarkennetaan kurssiesitteessä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Santaoja, Kari. Rasitusopin käsikirja. Taras 2020.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kul-49.3200 Lujuusoppi II ja Rak-54.1300 Rakenteiden mekaniikan perusteet; COE-C2001 Foundations of Solid Mechanics

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information