Omfattning: 5

TIDTABEL

Datum och tidPlats

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, III-V (syksy 2018, kevät 2019, syksy 2019, kevät 2020).

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan ymmärrystä tarve- ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä ja kykyä soveltaa sitä avoimien tuote- ja palvelukehityshaasteiden ratkaisemiseen.
Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • Tuntee käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelusuunnittelun keskeiset käsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön.
  • Osaa kerätä, koostaa ja yhdistää tietoa ongelmakentästä käyttäjien ja muiden sidosryhmien näkökulmista, sekä hyödyntää keräämäänsä tietoa kehitystyössään
  • Osaa arvioida ja testata ratkaisujen toimivuutta sekä käyttäjän/asiakkaan tarpeiden että toteutettavuuden kannalta prototyyppien avulla
  • Osaa viestiä tuote- ja palvelukehitysprojektin etenemisestä ja tuloksista

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin sisältö noudattaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun eri vaiheita. Kurssilla työskennellään menetelmin, jotka vahvistavat opiskelijoiden valmiuksia ratkoa monitahoisia ongelmia, toimia monialaisessa asiantuntijaryhmässä sekä soveltaa iteratiivisia suunnittelumenetelmiä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi suoritetaan projektimuotoisena ryhmätyönä. Ryhmien tulee määritellä ja rajata ongelma käsiteltävästä teema-alueesta, löytää siihen ratkaisuvaihtoehtoja ja analysoida ja testata niitä. Ryhmän tulee testata ideoitaan prototyyppien avulla ja kehittää niitä kerätyn palautteen perusteella. Kurssi arvostellaan useiden osasuoritusten perusteella. Arvosana määrittyy ryhmäkohtaisena. Tarvittaessa yksittäisen ryhmänjäsenen arvosana voi perustellusta syystä poiketa ryhmäkohtaisesta arvosanasta. Tarkemmat arvosteluperiaatteet julkaistaan kurssin MyCourses-sivuilla.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

SCI-C1000 SCI-projektikurssi 10 op.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhteensä vähintään 95 opintopistettä kandidaattiohjelman perus- ja pääaineopinnoista suoritettuna.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on suunnattu vain teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation