Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi
1) tunnet projektikirjallisuuden kentän eri lähestymistapoja;
2) ymmärrät projektitoiminnan luonnetta vahvasti kontekstisidonnaisena työskentely- ja organisoitumismuotona;
3) osaat analysoida projektitoiminnan ongelmia erilaisissa konteksteissa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 14.01.2020 - 13.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Riku Oksman, Taija Turunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riku Oksman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Projektinhallintamallien sijaan kurssilla perehdytään erilaisiin yhteiskuntatieteellisiin ja organisaatioteoreettisiin näkökulmiin projektityöstä ja sen johtamisesta. Kurssilla tarkastellaan projekteja ennen kaikkea väliaikaisena organisoitumisena, joka perustuu ihmisten arkiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen ja joita on mahdotonta täysin hallita. Kurssi tarjoaa erilaisia käsitteellisiä välineitä analysoida ja kehittää omaa ja muiden projektityöskentelyä erilaisissa konteksteissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  50% yksilötehtävät
  50% ryhmätehtävät

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  1.
  Ennakkotehtävä (arvostelu asteikolla 1 - 5, 25 % arvosanasta).
  Referaatit
  kaikista kurssin ennakkomateriaalin teksteistä (ks. viitteet
  edellä). HUOM! Kurssille
  osallistuminen edellyttää hyväksyttävästi laadittujen
  referaattien palauttamista kurssin MyCourses-työtilaan 7.1.2020 klo
  23.59 mennessä.


  Ennakkotehtävän
  arviointi perustuu yksinomaan referaattien sisältöön, ei
  sivumäärään. Arvostelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten
  hyvin ennakkomateriaalin teksteissä esiteltyjen näkökulmien
  pääasiat on osattu tunnistaa ja omin sanoin referoida, sekä
  referaattien kieliasuun ja jäsentelyyn. Kurssille valitaan
  enintään 50 opiskelijaa ennakkotehtävän perusteella. Lista
  kurssille valituista julkaistaan kurssin MyCourses-työtilassa ma
  13.1.2020 mennessä.

  2.
  Luennot 30 h.
  Aktiivinen
  osallistuminen luennoille (max. 2 poissaoloa, korvattava erikseen) on
  välttämätöntä.

  3.
  Ryhmätyönä tehtävä konkreettinen kurssiprojekti (arvostelu
  asteikolla 1 - 5, 50 % arvosanasta):

  a)
  kurssiprojektin lopputuotos (paino 30 % arvosanasta).


  Ryhmille
  annettavan toimeksiannon toteutus. Arvostelu perustuu vastuuopettajan
  ja toimeksiantajan yhteiseen arvioon lopputuotoksen laadusta.

  b)
  aktiivisuus kurssiprojektissa (paino 20 % arvosanasta).


  Aktiivisuus
  ryhmän jäsenenä. Arvostelu perustuu vertaisarviointiin.

  4.
  Kurssin aikana täydennettävä oppimispäiväkirja (arvostelu
  asteikolla 1 - 5, paino 25 % arvosanasta).


  Viidestä
  viikottaisesta reflektiotehtävästä koostuva henkilökohtainen
  oppimispäiväkirja kurssin annista (ks. ohjeet kohdassa 5).
  Oppimispäiväkirjan arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin
  asioihin:


  -
  pohdinnan taso (miten syvällisesti asioita on käsitelty)


  -
  ymmärryksen taso (minkätasoista ymmärrystä kurssisisällöistä
  reflektio osoittaa)


  -
  kieliasu ja jäsentely (työn oikeakielisyys ja selkeys)

  Opiskelijan
  on kurssin päätyttyä mahdollista saada pyydettäessä erillinen
  palaute arvioinnistaan.
Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 30 h
  Ryhmätyöskentely 80 h
  Itsenäinen työskentely 50 h
  Yhteensä 160 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin MyCourses-työtilassa ja luennoilla ilmoitettava artikkeli- ja muu materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on vastaava opetusohjelmasta poistuneen Projektijohtaminen -kirjatentin (21C00450) kanssa. Tutkintoon voi sisällyttää vain toisen näistä opintojaksoista.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua