Omfattning: 6

Tidtabel: 14.04.2020 - 26.05.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopistonlehtori Kari Toiviainen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: V (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: V (kevät 2020), Otaniemen kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sisäisen valvonnan aseman yhteisössä, sisäisen tarkastuksen, tietojärjestelmätarkastuksen, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen roolit yhteisön omaksuman hallinnointimallin (Corporate Governance) mukaisessa tilanteessa. Opiskelija tietää tarkastusta ohjaavat standardit ja ohjeet, hallitsee arviointiprosessin kulun ja tuntee sisäisen tarkastuksen toteuttamisvaihtoehdot. Opiskelija tietää kansainvälisten sisäisen valvonnan mallien perusperiaatteet. Opiskelija osaa tunnistaa atk-avusteisten tarkastusvälineiden käyttömahdollisuudet ja käyttää tietojen hakuun ja analysointiin tarkoitettua ohjelmaa tarkastustavoitteiden mukaisten analyysien tuottamiseen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhteisöjen hallinnointimalli (Corporate Governance) sisäistä valvontaa ja sisäistä tarkastusta koskevalta osaltaan. Kansainvälinen sisäisen valvonnan malli (COSO ja COSO-ERM) ja kansainvälisten ammattistandardien mukainen sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä ja arviointiprosessi. Tietojärjestelmätarkastustoiminto: yleiset periaatteet sekä COBIT-malli ja sen käyttö tarkastuksen apuvälineenä. Tarkastustyötä tukevien ohjelmistojen käyttökohteet, käyttö ja asema erityyppisissä tarkastusorganisaatioissa. Harjoitustöiden ratkaiseminen mm. tietojen hakuun ja analysointiin tarkoitetulla ACL-ohjelmistolla.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset, yliopistonlehtori Kari Toiviainen ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijat

2. Pakolliset harjoitukset ja muut kurssinaikaiset suoritukset (50%).

3. Tentti (50%), joka perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan aineistoon ja oheiseen kirjallisuuteen.

Kevään 2020 tentti korvataan kotitehtäväpaketilla.

Kurssin kokonaispistemäärä on 100. Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään vähintään 25 pisteen suoritus tentissä ja vähintään 25 pisteen suoritus pakollisissa harjoituksissa ja muissa suorituksissa.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kontaktiopetus 48 h

- Itsenäinen opiskelu 109 h

- Tentti, 3 h

Kevään 2020 tentti korvataan kotitehtäväpaketilla.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

HOLOPAINEN, A. et al. (2013) Sisäinen tarkastus. ISBN 978-951-885-362-9

Hall, James A. (2015) Information Technology Auditing 4 e. ISBN-13: 9781133949886 tai 3.e ISBN 978-0-538-46930-2.

Saatavuus

Kurssiesitteessä (syllabus) MyCourses-sivuilla erikseen ilmoitettava materiaali.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämä kurssi korvaa kurssin 22C00600 Sisäinen tarkastus ja ATK-avusteinen tarkastus.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C27000

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Laskentatoimen perusteet, Kirjanpito, Tuloslaskenta, Tilintarkastus. Suositellaan kurssin suorittamista vasta laskentatoimen pääaineen muiden opintojen jälkeen tai maisteriopintojen ohella.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille otetaan 50 opiskelijaa. Ohjelman opiskelijat ja KHT-tutkintoon valmistautuvat etusijalla. Muista ilmoittautua myös yhteen harjoitusryhmään. Kurssille hyväksyttyjen on vahvistettava osallistumisensa kurssille ensimmäisellä luentokerralla, muutoin paikka menee seuraavana jonossa olevalle. Luennoille ja harjoituksiin osallistumisesta ja poissaolojen korvaamisesta on tarkemmat ohjeet kurssiesitteessä (syllabus) MyCourses-sivuilla.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation