Credits: 6

Schedule: 29.10.2019 - 04.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Marketta Majapuro
Laura Sivula

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin kaikille yhteiset luennot ovat kolmena tiistaina alkaen toisella periodilla 29.10. klo 9.15 - 12 salissa U142 (= U4).

Pienryhmätapaamiset alkavat seuraavalla viikolla keskiviikkona 6.11. klo 13.15 - 16 salissa U356.

Kurssin vetäjänä toimii kahtena ensimmäisenä viikkona ohjelmajohtaja Laura Sivula, tieto- ja palvelujohtamisen laitos (laura.sivula@aalto.fi) ja neljänä seuraavana viikkona FT, yliopistonlehtori Marketta Majapuro, johtamisen laitos (marketta.majapuro@aalto.fi).


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II (2018-2019) Otaniemi kampus. Kurssi järjestetään erillisenä ja samansisältöisenä molempina periodeina.

I, II (2019-2020) Otaniemi kampus. Kurssi järjestetään erillisenä ja samansisältöisenä molempina periodeina.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää projektinhallinnan perusosaamisen merkityksen osana yrityksen liiketoiminnan päämäärien saavuttamista
- hahmottaa projektityöskentelyn ongelmanratkaisutilanteena, jossa pyritään tunnistamaan asiakasyrityksen ongelma ja luomaan siihen perusteltu ratkaisu
- tunnistaa projektien elinkaaren päävaiheet toteutusta edeltävistä valinnoista projektin organisointiin, toteutukseen ja onnistumisen arviointiin
- osaa viestiä projektien eri sidosryhmille tilanteittain vakuuttavasti sekä kirjallisesti että suullisesti
- osaa suunnitella ja hallita sekä omaa että projektien ajankäyttöä tehokkaasti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään erityyppisiin projekteihin sekä niiden suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa projekteihin liittyvien tehtävien tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen sekä projektin onnistumisen edellytykset ja haasteiden hallinta. Kurssi kehittää ongelmanratkaisu- ja argumentointitaitoja sekä sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen liittyviä taitoja. Lisäksi kurssi perehdyttää tiimityötaitoihin ja projektinhallinnan digitaalisiin työkaluihin ja virtuaaliseen yhdessä työskentelyyn. Kurssilla opitaan ymmärtämään myös niitä viestinnällisiä, inhimillisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä projektien lopputuloksiin että jokaiseen viestintätilanteeseen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin työmuotoja ovat viikoittaiset harjoitukset, joiden osuus on 100 %; kurssilla ei ole tenttiä. Osa harjoituksista on tiimi- ja osa yksilötehtäviä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot: 12 h
Pienryhmäopetus: 15 h
Harjoitustehtävät: 133 h
Yhteensä 160 h, 6 op

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana jaettava materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisemman kurssin 71A00300

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=71A00300

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 (hylätty) - 5 (erinomainen)

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollisille yhteisille luento-osuuksille ei ole WebOodi-ilmoittautumista. Kurssin pienryhmätapaamisissa edellytetään aktiivista läsnäoloa.

Huom! Kurssin vanha koodi 71A00300

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Ks. ohjelma ja tehtävät (syllabus) etusivun keskikehyksestä.

Description

Registration and further information