Omfattning: 6

Tidtabel: 29.10.2019 - 04.12.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Marketta Majapuro
Laura Sivula

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Kurssin kaikille yhteiset luennot ovat kolmena tiistaina alkaen toisella periodilla 29.10. klo 9.15 - 12 salissa U142 (= U4).

Pienryhmätapaamiset alkavat seuraavalla viikolla keskiviikkona 6.11. klo 13.15 - 16 salissa U356.

Kurssin vetäjänä toimii kahtena ensimmäisenä viikkona ohjelmajohtaja Laura Sivula, tieto- ja palvelujohtamisen laitos (laura.sivula@aalto.fi) ja neljänä seuraavana viikkona FT, yliopistonlehtori Marketta Majapuro, johtamisen laitos (marketta.majapuro@aalto.fi).


Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II (2018-2019) Otaniemi kampus. Kurssi järjestetään erillisenä ja samansisältöisenä molempina periodeina.

I, II (2019-2020) Otaniemi kampus. Kurssi järjestetään erillisenä ja samansisältöisenä molempina periodeina.

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää projektinhallinnan perusosaamisen merkityksen osana yrityksen liiketoiminnan päämäärien saavuttamista
- hahmottaa projektityöskentelyn ongelmanratkaisutilanteena, jossa pyritään tunnistamaan asiakasyrityksen ongelma ja luomaan siihen perusteltu ratkaisu
- tunnistaa projektien elinkaaren päävaiheet toteutusta edeltävistä valinnoista projektin organisointiin, toteutukseen ja onnistumisen arviointiin
- osaa viestiä projektien eri sidosryhmille tilanteittain vakuuttavasti sekä kirjallisesti että suullisesti
- osaa suunnitella ja hallita sekä omaa että projektien ajankäyttöä tehokkaasti.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään erityyppisiin projekteihin sekä niiden suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa projekteihin liittyvien tehtävien tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen sekä projektin onnistumisen edellytykset ja haasteiden hallinta. Kurssi kehittää ongelmanratkaisu- ja argumentointitaitoja sekä sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen liittyviä taitoja. Lisäksi kurssi perehdyttää tiimityötaitoihin ja projektinhallinnan digitaalisiin työkaluihin ja virtuaaliseen yhdessä työskentelyyn. Kurssilla opitaan ymmärtämään myös niitä viestinnällisiä, inhimillisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä projektien lopputuloksiin että jokaiseen viestintätilanteeseen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin työmuotoja ovat viikoittaiset harjoitukset, joiden osuus on 100 %; kurssilla ei ole tenttiä. Osa harjoituksista on tiimi- ja osa yksilötehtäviä.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot: 12 h
Pienryhmäopetus: 15 h
Harjoitustehtävät: 133 h
Yhteensä 160 h, 6 op

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana jaettava materiaali

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisemman kurssin 71A00300

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=71A00300

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 (hylätty) - 5 (erinomainen)

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollisille yhteisille luento-osuuksille ei ole WebOodi-ilmoittautumista. Kurssin pienryhmätapaamisissa edellytetään aktiivista läsnäoloa.

Huom! Kurssin vanha koodi 71A00300

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Ks. ohjelma ja tehtävät (syllabus) etusivun keskikehyksestä.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation