Credits: 5

Schedule: 17.09.2019 - 11.11.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritetaan verkko-opintoina. Katso kurssin toteutuksen tarkempi aikataulu www.lito.fi.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija:
- hahmottaa laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa
- tietää, mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää
- osaa lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja
- ymmärtää laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen kuin organi-saatioissa toimivien ihmisten ohjaamisessa
- pystyy arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta
- hahmottaa hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle
- tietää yritysrahoituksen peruskysymykset ja osaa hahmottaa niihin vastauksia
- osaa käyttää Excelin perustoimintoja

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloushallinnon kokonaisuus
Laskentatoimen käsite ja merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa
Rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältö niiden eroavuudet
Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:
- tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
- tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet
- kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea
- tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet
- tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen
Johdon laskentatoimi:
- laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit
- suorituksen mittaaminen erityyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)
- budjetoinnin tavoitteet ja toteutus
- kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta
- erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu
- investointilaskennan perusteet
Yritysrahoituksen ja yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet
- yrityksen hallinnoinnin keskeiset kysymykset mm. omistuksen, hallituksen ja palkitse-misen osalta
- pääomarakenteen hallinnan peruskysymykset vieraan ja oman pääoman ja pääoma-kustannuksen osalta
- käyttöpääoman hallinnan osa-alueet varastonhallinta, kassanhallinta, myyntisaamisten ja ostovelkojen hallinta

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Useimpaan asiakokonaisuuteen kuuluu lyhyitä esittelyvideoita, lukumateriaalia ja harjoitustehtäviä. Osassa asiakokonaisuuksia on tehtäviä, jotka arvostellaan.

Harjoitustehtävät 20 %
Tentti 80 %

Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssi­ohjeissa oppimisalustalla.

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Videomateriaaliin tutustuminen 10 t
Harjoitustehtävät 45 t
Lukumateriaaliin perehtyminen 35 t
Tenttiin valmistautuminen 33 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ikäheimo, S. –  Malmi, T. – Wallden, R. (2019) Yrityksen laskentatoimi. Talentum, Helsinki.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lukion matematiikka. Opiskelijalla tulisi olla käytettävissään Microsoft Excel -ohjelmisto.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa.

Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Description

Registration and further information