Credits: 5

Schedule: 21.10.2019 - 13.12.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritetaan verkko-opintoina. Katso kurssin toteutuksen tarkempi aikataulu www.lito.fi.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- tuntee Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet ja sen liittymät muihin oikeusjärjestyksiin sekä keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta
- tuntee erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat
- ymmärtää oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaa ohjaavana järjestelmänä ja erityisesti oikeuden merkityksen yritystoiminnan ytimessä
- osaa tunnistaa oikeudellisen sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet yritystoiminnassa
- ymmärtää sen, miten ja miksi yrityksen tulee varautua yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin riskeihin, miten oikeudellisia riskejä hallitaan ja miten juridiset seikat tulee ottaa huomioon yrityksen päätöksenteossa.
- tuntee liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn perusperiaatteet. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, immateriaalioikeus, työoikeus, vero-oikeus ja kilpailuoikeus.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Suomen oikeusjärjestyksen rakenne ja sen suhde muihin oikeusjärjestyksiin
- oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet
- oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yritystoiminnan ytimessä
- oikeuden tarjoamat mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit yritystoiminnassa
- yrityksen oikeudellisten riskien hallinta
- oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
- oikeudellisen ongelman ratkaisemisen peruslähtökohdat
- yhtiöoikeuden perusteita
- sopimusoikeuden perusteita
- immateriaalioikeuden perusteita
- työoikeuden perusteita
- vero-oikeuden perusteita (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %)
- kilpailuoikeuden perusteita

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tehtävien tarkoituksena on kerrata kurssin keskeisiä asioita ja syventää opiskelijan osaamista siirtämällä kurssin teoreettinen sisältö käytäntöön. Tehtävät käsittelevät mm. oikeusjärjestyksen perusrakenteen ja oikeudellisten käsitteiden hallintaa ja oikeudellisten ongelmien tunnistamista sekä eri oikeudenalojen perusteita. Merkittävässä roolissa ovat myös case-tehtävät, joilla teoria ja käytäntö yhdistetään.

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

www.lito.fi

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei vaadittavia esitietoja

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Kurssi-ilmoittautuminen alkaa kuukautta ennen kurssin alkua ja päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saa­mi­selle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Haku sivuaineeseen/ yksittäisille kursseille: katso ohjeet Intosta

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Kurssi on tarkoitettu ainoastaan muille kuin kauppatieteiden opiskelijoille - Kauppakorkeakoulun opiskelijat eivät voi osallistua tälle kurssille.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 

Description

Registration and further information