Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija:

- osaa analysoida ja kehittää sekä oman että toisten opiskelijoiden tekstin sisältöä, rakennetta ja tyyliä

- hallitsee prosessikirjoittamisen osana opinnäytetyöskentelyä

- kykenee kontekstualisoimaan työnsä valokuvan ja nykytaiteen keskusteluun

- hallitsee tekniset valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen, lähdekirjallisuuden etsimiseen ja viitteiden käyttämiseen

- osaa keskustella oman alan teksteistä, editoida tekstejä vuorovaikutteisesti sekä antaa rakentavaa, kriittistä palautetta

- pystyy kirjoittamaan oman opinnäytetyönsä

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 30.10.2019 - 12.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marjaana Kella, Hanna Weselius

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marjaana Kella, Hanna Weselius

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija suorittaa ensin kurssin LCA-7010 Tieteellinen kirjoittaminen valokuvataiteen maisteriopiskelijoille (kuvaus weboodissa). Kurssilla DOM-E3044 kehitetään prosessikirjoittamisen keinoin tekstin sisältöä, rakennetta ja tyyliä opiskelijan henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Kirjoitusprosessin edetessä opiskelija saa mahdollisuuden pohtia teoksen ja tekstin suhdetta vuorovaikutteisesti sekä saada ja antaa palautetta ja ehdotuksia tekstistä. Työpajan kuluessa opiskelija voi kirjoittaa valmiiksi maisterin opinnäytteen kirjallisen osan. Kurssilla opiskelija saa myös teknisiä valmiuksia kirjoittamiseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa maisteriopinnäytteen kirjallista ja/tai dokumentaatio-osaa. Työpajassa opetusmuotoina ovat kirjoittaminen, opponointi ja ryhmäkeskustelut. Työpajatyöskentelyssä reflektoidaan teoksen ja tekstin suhdetta sekä annetaan ja saadaan palautetta tekstien sisällöstä. Kurssilla edellytetään omaa kirjoitustyötä, säännöllistä läsnäoloa (80 %:n läsnäolovelvoite), tunneille valmistautumista sekä aktiivista osallistumista keskusteluihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin B-osa: lähiopetusta 32 h (4 x 8 tapaamiskertaa), itsenäistä työtä 32 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali räätälöidään kunkin opiskelijan kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin CERF-taso: C2 tai yli (kurssi on tarkoitettu suomenkielisille tai äidinkielen tasoisesti suomea taitaville opiskelijoille)

  Kurssin B-osa edellyttää, että opiskeliija on suorittanut kielikeskuksen tarjoaman  kurssiosan A periodissa II.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information