Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2019 - 12.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Matti Raasakka

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Keskeisimpänä tavoitteena on että opiskelija konstruoi itselleen käsityksen klassisen mekaniikan tärkeimmistä abstraktioista, periaatteista, määritelmistä sekä käsitteistä, sekä kyvyn soveltaa niitä yksinkertaisiin laskutehtäviin. Tämä edellyttää opiskelijalta sellaisten ajatusrakenteiden ja matemaattisten taitojen muodostumista, joiden avulla hän osaa kääntää puhutulla kielellä olevat periaatteet ja määritelmät matemaattisiksi lausekkeiksi.

Toissijaisena tavoitteena on että opiskelija tutustuu matemaattisten ohjelmistojen käyttämiseen ja soveltamiseen klassisen mekaniikan probleemien ratkaisemiseen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ydinaines

  • Fysiikan matemaattiset apuneuvot: vektori- ja differentiaalilaskenta, derivointi ja integrointi, trigonometria. 
  • Kinematiikkaa; translaatio- ja rotaatioliike, suhteellinen liike ja Galilein koordinaatistomuunnokset. 
  • Dynamiikka: Newtonin liikelait, hiukkasen ja jäykän kappaleen dynamiikka. Liikemäärä.
  • Energiatarkastelut: työ, teho ja energia, potentiaalienergia ja säilymislait
  • Värähdys- ja aaltoliike: harmoninen värähtelijä, vaimentamaton ja vaimennettu värähdysliike sekä pakkovärähtelijä;  mekaaniset aallot

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus ja työmuodot

Luennot + itseopiskelu, harjoitukset ja ryhmätyönä tehtävät tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit:

Harjoitukset, ryhmätyöt, välikokeet ja kurssipalautteen antaminen

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 60 h (Luennot 48 h, sisältäen arvioinnin; laskuharjoitukset 12h)

Itsenäinen opiskelu: 74 h (n. 6h viikossa lukukauden ajan)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ydinmateriaali

  • Young & Freedman: University Physics with Modern Physics, 13. painos, luvut 1-16
    tai Wolfson, R.: Essential University Physics, 2. painos, luvut 1-15.
  • Luentokalvot (eivät sovellu yksinään itseopiskelumateriaaliksi)

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

S-104.1011 ja S-104.1012

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset esitiedot

Lukion fysiikka (kurssit 1 ja 3-5) ja matematiikan pitkä oppimäärä (kurssit 1-5 ja 7-10), tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi.

Harjoitusryhmä myös ruotsiksi.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot