Omfattning: 5

Tidtabel: 09.09.2019 - 12.12.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Matti Raasakka

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Keskeisimpänä tavoitteena on että opiskelija konstruoi itselleen käsityksen klassisen mekaniikan tärkeimmistä abstraktioista, periaatteista, määritelmistä sekä käsitteistä, sekä kyvyn soveltaa niitä yksinkertaisiin laskutehtäviin. Tämä edellyttää opiskelijalta sellaisten ajatusrakenteiden ja matemaattisten taitojen muodostumista, joiden avulla hän osaa kääntää puhutulla kielellä olevat periaatteet ja määritelmät matemaattisiksi lausekkeiksi.

Toissijaisena tavoitteena on että opiskelija tutustuu matemaattisten ohjelmistojen käyttämiseen ja soveltamiseen klassisen mekaniikan probleemien ratkaisemiseen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ydinaines

  • Fysiikan matemaattiset apuneuvot: vektori- ja differentiaalilaskenta, derivointi ja integrointi, trigonometria. 
  • Kinematiikkaa; translaatio- ja rotaatioliike, suhteellinen liike ja Galilein koordinaatistomuunnokset. 
  • Dynamiikka: Newtonin liikelait, hiukkasen ja jäykän kappaleen dynamiikka. Liikemäärä.
  • Energiatarkastelut: työ, teho ja energia, potentiaalienergia ja säilymislait
  • Värähdys- ja aaltoliike: harmoninen värähtelijä, vaimentamaton ja vaimennettu värähdysliike sekä pakkovärähtelijä;  mekaaniset aallot

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus ja työmuodot

Luennot + itseopiskelu, harjoitukset ja ryhmätyönä tehtävät tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit:

Harjoitukset, ryhmätyöt, välikokeet ja kurssipalautteen antaminen

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 60 h (Luennot 48 h, sisältäen arvioinnin; laskuharjoitukset 12h)

Itsenäinen opiskelu: 74 h (n. 6h viikossa lukukauden ajan)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ydinmateriaali

  • Young & Freedman: University Physics with Modern Physics, 13. painos, luvut 1-16
    tai Wolfson, R.: Essential University Physics, 2. painos, luvut 1-15.
  • Luentokalvot (eivät sovellu yksinään itseopiskelumateriaaliksi)

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-104.1011 ja S-104.1012

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset esitiedot

Lukion fysiikka (kurssit 1 ja 3-5) ja matematiikan pitkä oppimäärä (kurssit 1-5 ja 7-10), tai vastaavat tiedot ja taidot.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi.

Harjoitusryhmä myös ruotsiksi.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation