Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija
* osaa selittää tietoverkkojen käsitteet sekä Internet-protokollapinon ja keskeisimpien protokollien toiminnan.
* osaa suunnitella ja toteuttaa sokettirajapintaa käyttävän sovelluksen sekä arvioida sen toimintaa.
* ymmärtää reitityksen ongelmista ja osaa yleisimmät reititysalgoritmit ja -protokollat.
* osaa käyttää verkon analysointityökaluja ja arvoida verkon suorituskykyä

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2020 - 31.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Raimo Kantola, Pasi Sarolahti

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pasi Sarolahti

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.12.2019-21.12.2112):

Kurssihenkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen elec-c7241@aalto.fi.

Käytämme Slackiä kurssin pääasiallisena kommunikointikanava. Jos sinulla on aalto.fi - sähköpostiosoite, voit liittyä kanavalle tästä linkistä. Mikäli sinulla ei ole aalto.fi - sähköpostiosoitetta, lähetä sähköpostia yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen, niin lisäämme sinut Slackiin.

Käytämme myös MyCoursesin tiedotteita kurssin järjestelyistä tiedottamiseen.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Internet-protokollapino ja keskeisimmät protokollat (esim. HTTP, TCP, IP, linkkikerroksen protokollat), lähiverkot, reitityksen tavoitteet, erilaiset reititysmenetelmät ja periaatteet, verkon analysointityökalut, tietoverkon suorituskyvyn arviointi ja ongelmatilanteiden analysointi ja ratkaiseminen, verkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus sokettirajapinnan avulla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi jakautuu kuuteen tehtäväkierrokseen, josta ensimmäiset kolme ajoittuvat periodille III ja jälkimmäiset kolme periodille IV:

  1. Perusteet ja Sovelluskerros
  2. Kuljetuskerros
  3. Multimedia ja tietoturva
  4. Verkkokerros
  5. Linkkikerros
  6. Internet-standardointi, datakeskukset ja muita sovellusalueita

  Jokaisella tehtäväkierroksella on tehtävänä myös laskuharjoitustehtäviä, jotka voi tehdä itsenäisesti kurssimateriaaliin pohjautuen.

  Lisäksi kurssilla tehdään pieniä ohjelmointitehtäviä käyttäen Posix-pistokerajapintaa. Ohjelmointitehtäviin suositellaan Linuxin (tai yhteensopivan, esim. Win 10 + Windows Subsystem for Linux) käyttöä sekä C-ohjelmointikieltä.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pakolliset: Tentti, harjoitustehtävät

  Lisäksi on C-kielellä toteutettavia ohjelmointitehtäviä, joiden suorittaminen ei ole pakollista

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla järjestetään loppukoe, josta tulee saada vähintään puolet maksimipistemäärästä. Loppukoe vaikuttaa arviointiin 30% painolla

  Loppukokeen lisäksi edellytetään että vähintään 250 harjoitustehtäväpistettä on saavutettu (max. 600), mutta hyvän arvosanan saamiseksi kannattaa tehdä niin monta tehtävää kuin mahdollista. Harjoitustehtävien paino arvosanaa määrittäessä on 50%.

  Ohjelmointitehtävä ei ole pakollinen, mutta ohjelmointitehtävä huomioidaan arvosanaa määritteäessä 20% painolla.

  Ylläoleville kolmelle osasuoritteelle lasketaan osa-arvosanat seuraavan kaavan mukaan:

  \( \frac{pisteet - minPisteet}{maxPisteet - minPisteet} * 5 + 0.5 \)

  Tämän jälkeen osa-arvosanoista lasketaan painotettu keskiarvo edellä mainittujen painojen mukaisesti, ja lopputulos pyöristetään lähimpään kokonaislukuun arvosanan määrittämiseksi.

  Harjoitustehtävissä minPisteet on 250 ja maxPisteet on 600. Ohjelmointitehtävissä minPisteet on 1 ja maxPisteet 5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 32 h
  Itsenäinen opiskelu 96 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppikirja, verkkomateriaali ja verkkotehtävät

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin pääasiallinen oppikirja on Kurose, Ross: Computer Networking, 5th edition (Addison-Wesley). Se on saatavilla sähköisenä ja paperisena yliopiston kirjastosta. Myös kuudes painos käy. Kannattaa huomioida, että emme käsittele kaikkea kirjan materiaalia, mutta toisaalta esimerkiksi kurssin loppupäässä sivutaan aiheita joita em. kirja ei käsittele.

  Suomenkielinen opintomoniste ja harjoitustehtävät löytyvät TIM-järjestelmästä (linkki saatavilla myöhemmin).

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-38.2188

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-A7100

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja