Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tarkoitus on tarjota teekkareille poikkitieteellistä opetusta ja luoda yhteistä termistöä biotieteiden ja tekniikan leikkausalueella toimiville insinööreille.
Toimittaessa tieteidenvälisissä tehtävissä yhteinen kieli ja toimintakulttuuri ovat oleellisen tärkeitä, ja eri alojen asiantuntijoiden saattaminen yhteen toimii osaltaan innovaatioiden kehittymistä stimuloivana tekijänä. Opetuksen tarkoituksena on antaa laaja-alainen näkemys niistä perusteista, joita tarvitaan toimittaessa biologisen informaation hankinnassa ja käsittelyssä tarvittavien teknologioiden tutkijoina ja kehittäjinä, ja se luo pohjaa syventää osaamista biologisen kemian ja tekniikan alakohtaisiin opintoihin. Kehittyminen asiantuntijaksi poikkitieteellisellä ja innovaatiokeskeisellä alalla, joka yhdistää "kovat" insinööritieteet biotieteisiin, vaatii perustaksi riittävän syvällisen ymmärryksen luonnontieteissä ja sovellusalan tieteissä. Tämän kurssin tavoite on osaltaan luoda hyvä perusta näille opinnoille keskittymällä solubiologian perusteisiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.04.2020 - 27.05.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tomi Laurila, Markus Turunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tomi Laurila, Markus Turunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi antaa tietoa solujen rakenteesta ja toiminnasta, jotka tunnetaan jo molekyylien, jopa atomien tasolla. Solun biologiaa kuvaillaan pääosin biokemian ja molekyylibiologian termein. Solun jakautuminen ja solujen järjestäytyminen kudokseksi sekä kehittyminen elimistöksi ja päätyminen lopulta solukuolemaan ovat kurssin keskeistä sisältöä. Lisäksi tutustutaan tärkeimpiin solubiologian tutkimusmenetelmiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia. Kurssia ei voi suorittaa pelkällä tentillä. Arviointikohteita ovat:

  Viikkoharjoitukset (ryhmätyönä)

  Henkilökohtainen kirjoitelma (yksilönä)

  Tentti (yksilönä)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kerrotaan avausluennolla. Kurssilla on jatkuva-arviointi osana kokonaisarviointia. Koska jatkuvan arvioinnin perusteena oleva sisältö muuttuu vuosittain hieman, eivät nämä arvioinnin osat siirry vuodesta toiseen uudelle kurssitoteutukselle. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  40 t kontaktiopetusta, 95 t itsenäistä opiskelua

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Essential Cell Biology, 4th Ed. by Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen
  Hopkin and Alexander D Johnson tai
  Molecular Biology of the Cell by Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis and
  Martin Raff tai
  Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOYpro

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-0.104, S-0.1104, S-113.1210, ELEC-C2210

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia