Laajuus: 3

Aikataulu: 16.12.2019 - 10.01.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Liisa Ikonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Vastuuopettaja professori Liisa Ikonen liisa.ikonen@aalto.fi puh. 0505771042

Kurssin opettaja lavastaja Sampo Pyhälä

Voit ottaa yhteyttä opettajaan spostilla spyhala@gmail.com
tai puhelimitse 0400361731


Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleistiedot pienoismallin rakentamisesta ja käytöstä lavastajan työssä taiteellisen suunnittelun, visualisointiprosessin ja toteutuksen välineenä. Opiskelija osaa rakentaa mallilaatikon pohja-, pituusleikkaus- ja poikkileikkauspiirustusten avulla sekä osaa tarkastella näkyvyyttä näkölinjojen avulla. Opiskelija hallitsee mittakaavassa työskentelyn ja osaa käyttää monipuolisesti pienoismallin rakentamisen tekniikoita, materiaaleja sekä työvälineitä ja hän pystyy kehittämään omaa persoonallista ilmaisuaan mallin toteutuksessa. Opiskelija tietää, miten hyödyntää pienoismallia kommunikoidessaan esitystä valmistavan työryhmän kanssa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla rakennetaan pienoismalli näyttämötilasta, opetellaan monipuolinen valikoima erilaisia rakenne- ja pintakäsittelyratkaisuja. Mallin rakentamisen avulla tutustutaan pienoismallin käyttöön lavastajan taiteellisen suunnitteluprosessin sekä ideoitten tutkimisen ja kommunikoimisen välineenä. Lisäksi tarkastellaan mallin vaihtelevia käyttötapoja ja toimivuutta eri tehtävissä kuten tilallisena luonnoksena, presentaationa, dokumenttina ja/tai näyttelyesineenä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin arviointi pohjautuu harjoitustehtävään.
Arviointiperusteet: Pienoismallin merkityksen ja käytön omaksuminen, mittakaavatyöskentelyn tarkkuus, mallinrakennuksen tekniikoiden omaksuminen ja uusien kehittely, harjoitustehtävässä käytettyjen työmenetelmien ja -välineiden käytön monipuolisuus, mallin siisteys ja rakenteellinen laatu, aikataulun hahmottaminen ja siinä pysyminen, esittelytilanteen hallitseminen.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Yleisiä arvioitavia asioita kurssilla ovat kyky hahmottaa
mittakaavoja, ymmärrys pienoismallin eri käyttötavoista, perustekniikoiden ja
yhdessä valittujen erikoistekniikoiden omaksuminen sekä kyky itsenäiseen
työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun. Kurssilla on mahdollisuus valita
erillisten tehtävien väliltä, jotta kurssilaiset näkisivät laajan kirjon
erilaisia tekniikoita käytettävän ja demonstroitavan. Yksittäiset tehtävät
arvioidaan suhteessa niiden yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, koska
pienoismallilla on useita käyttötapoja ja -kohteita ja esimerkiksi nopea,
karkeasti rakennettu pienoismalli on yhtä lailla tarpeellinen, kuin tarkkaan
realismiin pyrkiväkin. Yksittäisiä arvioitavia asioita voivat olla mm
ilmaisuvoimaisuus, rakenteen kestävyys, keveys, muunneltavuus, purettavuus
kuljetusta varten, oivaltava materiaalien käyttö sekä tärkeänä; kyky käyttää
mallia luonnostelun ja suunnittelun välineenä. Tehtävistä ja työskentelystä
kurssilla annetaan suullinen palaute.


Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 70%, itsenäistä työskentelyä 30 %. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa ja suoritettua harjoitustehtävää.
Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

-

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C6000

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

-

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssi päivittäin klo 17.00 saakka. Aamuisin klo 9.15-10.30 on luento ja/tai
yhteinen harjoitustehtävä. Muut luennoitavat asiat pidetään,
kun jonkun tehtävän edistymisen kannalta on se hedelmällisintä tehdä. Voimme
tehdä kurssilla ekskursion esim teatterimuseoon, mutta tästä sovitaan
aloituspäivänä yleisen kiinnostuksen mukaan.


Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot