Credits: 1

Schedule: 16.11.2019 - 17.11.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liisa Ikonen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Teachers:

Sampo Pyhälä (scenographer) and Dominik Schlienger (doctoral candidate of music technology).

Contacts:

spyhala@aalto.fi  0400361731 and

domelias@fastmail.fm


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II & IV

Details on the course content (applies in this implementation): 

IN ENGLISH BELOW
Tule Kallio stagelle improvisoimaan. Viikonlopun kestävässä
workshopissa Musiikkiteknologian tohtoriopiskelija Dominik Schlienger ja
lavastaja Sampo Pyhälä johdattavat vapaan, monitaiteisen improvisaation pariin.
Päivät rakentuvat eri mittaisista harjoitteista ja niihin liittyvistä
purkukeskusteluista. Harjoitteissa voit kokeilla ja etsiä itsellesi uusia
ilmaisun muotoja samoin kuin käyttää jo olemassaolevaa osaamistasi. Kuuntelemme
omia heikkoja signaalejamme, orgaanisesti etenevän tilanteen herättämiä impulsseja
ja ryhmästä nousevan kollektiivista fokuksen suuntaa. Voit käyttää ääntäsi,
kehoasi, tilaa ympärilläsi - mukaan lukien valo- ja äänikalustoa - sekä
kurssille opettajien valitsemia, että omia välineitäsi; esimerkiksi omia
(mieluiten vesipohjaisia) maalejasi, tuomaasi löydettyä esinettä tai
soitintasi. Tavoitteena ei ole esityksen tai valmiin teoksen tekeminen, vaan
intuitiivisten lähestymistapojen kehittäminen osaksi taiteellista- tai muuta
luovaa työskentelyäsi. Harjoitteiden viehätys on niiden rentouttavassa ja
vapauttavassa luonteessa sekä niissä syntyvissä monipolvisissa ja katoavaisissa
narratiiveissa ja tunnelmissa. Osallistua voi riippumatta siitä, onko ennestään
taustaa improvisaation parissa.

Kurssin keskiössä ovat vapaan improvisoinnin harjoitteet,
joissa opettajat ja opiskelijat ryhmänä improvisoivat turvallisessa
ympäristössä, ilman ulkopuolisia katsojia, kestoltaan vaihtelevia jaksoja;
tyypillisesti 20 minuuttia – tunti kerrallaan. Harjoitteet alustetaan ja lopuksi
puretaan ryhmäkeskusteluissa. Harjoitteissa toimitaan taiteidenvälisesti, eli
niissä on mahdollista käyttää oman taiteenalansa välineitä ja keinoja, mutta
myös tutkia muita, itselle vieraampia taiteen alueita, kuten esimerkiksi äänien
tuottamista erilaisin välinein. Vapaa improvisaatio on terminä haasteellinen,
koska vapaus on aina vapautta jostain. Tässä yhteydessä vapaudella viittaamme
ainakin ns. scoren tai käsikirjoituksen puuttumiseen, ilmaisullisten keinojen
mahdollisimman vapaaseen valintaan ja pyrkimykseen irrottautua manerismeista ja
ennakko-odotuksista

Kurssin jälkeen opiskelija osaa hyödyntää improvisaatiota
yhtenä taiteellisten sisältöjen tuottajana ja osana luovia prosesseja.
Opiskelija osaa paremmin tunnistaa, analysoida ja hyödyntää erilaisia omia ja
toisten sisäisiä impulsseja sekä itsenäisessä, että ryhmätyössä. Opiskelija
pystyy paremmin hyväksymään kaoottisuuden ja eksyksissä olon elimellisenä osana
luovaa prosessia ja osaa luottaa alitajunnan kykyyn tuottaa ratkaisuja.

*

Come and
improvise at Kallio Stage. In this weekend workshop Dominik Schlienger, a
doctoral student at the Sibelius Academy’s Centre for Music and Technology, and
scenographer Sampo Pyhälä guide you to free, multidisciplinary improvisation.
The workshop days will construct of exercises of varying duration and
reflective discussions. In the exercises, you can try out and look for new
forms of expression in addition to using your already existing skills or
knowledge. We will listen to our weak signals, the impulses coming from the
organically flowing situation and the direction of the collective focus arising
from the group. You can use your voice, your body and the space surrounding you
– including light and sound equipment. You can use the equipment chosen by the
teacher, as well as equipment of your own, for example paints (preferably water
based), a found object or an instrument. The goal is not to create a
performance or a finished piece, but rather to find intuitive approaches that
could become part of your creative work. The charm of these exercises lies in
their relaxing and freeing nature and the complex, disappearing narratives and
atmospheres that are born during them. You can participate regardless of any
previous background in improvisation.

The course
consists of free improvisation exercises, in which the teachers and students
will improvise together in safe surroundings, without other audience. The
exercises will be of varying duration – typically from 20 minutes to one hour
at a time. The exercises will be introduced beforehand and then reflected on
afterwards in group discussions. In the exercises, we will work in between art
forms and media so it is possible to use the tools and methods from your own
field of work but also to investigate other areas of art more unknown to you,
such as producing sound with different kinds of equipment. Free improvisation
is a difficult term, as freedom is always freedom from something. In this case,
what we mean with freedom is at least the absence of a score or a script,
choosing your methods of expressions as freely as possible and the aim to get
rid of mannerisms and pre-expectations.

After this
course, the student is able to use improvisation as a method of producing
artistic content and as a part of creative processes. The student can better
recognize, analyze and utilize their individual and others’ inner impulses,
working both alone and in a group setting. The student is more susceptible to
accept chaos and being lost as a vital part of a creative process and knows to
trust their subconscious in decision-making.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

1 op koostuu kahdesta improvisaatio viikonlopusta.

Toinen viikonloppu järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana kevätlukukaudella 2020.

Two
weekends of improvisation are worth one study credit.

The second weekend
will take place in the spring 2020. The exact time will be announced later.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Ota mukaasi vaatteet, joissa on mukava liikkua ja
halutessasi tossut tai villasukat – olemme harjoitteissa ilman kenkiä.
Kurssilla käytetään maaleja, mutta pyrimme rajaamaan käytön vesiohenteisiin.
Huomaa kuitenkin, että vaatteet saattavat likaantua.

Kallio Stagelle on tuotu kurssia varten erilaisia
materiaaleja, mutta voit halutessasi tuoda myös jonkin oman improvisaatio-välineesi
mukanasi. Tämä voi esimerkiksi olla tilallisesti tai näyttämöllisesti
kiinnostava objekti, taidetarvikkeita, soitin tai varta vasten valmistettu tahi
löydetty esine. Huomioi, että voit käyttää välinettäsi turvallisesti ja, jos et
tee erikseen asiaa selväksi, muutkin saattavat käyttää välinettäsi. Jos haluat
tuoda kalliin ja herkän instrumentin, niin huolehdithan, että se on vakuutettu;
aiemmin järjestetyissä sessioissa vahinkoja ei ole tapahtunut, mutta tilanteet
vapaassa improvisaatiossa ovat eläviä.

Please wear
clothes that are comfortable to move in. You can also bring a pair of slippers
or wool socks as we will not be wearing shoes during the exercises. We will use
some paints, but we would like to restrict it to water based paints only.
Please note that your clothes might get dirty anyway. We will bring many kinds
of different materials to Kallio Stage for the course, but if you want, you can
also bring your own equipment for the improvisation. This could mean an object
that is spatially or scenically interesting, some art supplies, a found object
or an object that was especially made for this purpose. Make sure that you use
your chosen equipment safely and take into consideration that unless otherwise
stated, other people are also allowed to use your equipment. In case you would
like to bring an expensive and vulnerable instrument, please make sure that it
is insured. There has not been any damage occurring in the previous sessions
but as it is free improvisation, things can be lively.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

PENGERKATU 11, ovi on auki aamulla klo 9.00 - 10.00. Oven ollessa suljettuna ota yhteyttä Sampo pyhälään puhelimitse  +358 40 036 1731.

Time and
place: November 16th & 17th from 9.15 am to 5 pm at Kallio Stage,
Pengerkatu 11.

The door
will be open in the mornings from 9 am to 10 am.

If the door
is closed, contact Sampo Pyhälä, phone number +358 40 036 1731.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

16.11. - 17.11. klo 9.15 – 17.00 Kallio Stage

Päiviin sisältyy tunnin ruokatauko, jonka ajankohta sovitaan
ryhmän kanssa aamulla. Harjoitteiden luonteeseen kuuluu monesti vapaa kesto ja
uudet harjoitteet valitaan jo tehtyjen perusteella, joten muita taukoja
pidetään tilanteen mukaan.

Both days
include a lunch break. The time of the lunch break will be decided together
with the group in the morning. The exercises tend to be free of specific time
limits. New exercises will be chosen based on what has already been done, and
breaks will be had when necessary.

Description

Registration and further information