Credits: 2

Schedule: 13.09.2019 - 25.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Paavilainen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Heidi Paavilainen
University lecturer, Dr.
Department of Design ARTS
Ohjaus ja tapaamiset: sovi sähköpostitse aika
e. heidi.paavilainen@aalto.fi


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii tarkastelemaan muotoilun ilmiöitä avoimesti ja kriittisesti, ymmärtää ilmiöiden historiallisia taustoja ja hahmottaa muotoilun kehityskulkuja osana laajempia yhteiskunnallisia kokonaisuuksia. 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään monipuolisesti kotimaisen ja kansainvälisen muotoilun historiaan ja muotoiluprofessioiden muutokseen. Historiallisia kehityskulkuja tarkastellaan nykyhetkestä käsin tuotannon, kulutuksen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Kurssi valmentaa opiskelijaa osallistumaan muotoilua ja siihen liittyviä ilmiöitä käsittelevään keskusteluun sekä auttaa syventämään omaa suunnittelijaprofiilia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Luentosarja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti

Työmuodot: Luento, ekskursio, kirjallisuus

Arvosteluperusteet: Luentosarjan arvosana muodostuu hyväksyttävien tehtäväpalautusten ja läsnäolojen perusteella. Kirjatentin arvosana muodostuu vastausten arvosanojen perusteella.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Luentosarjana suoritettavan kurssin arvosanan muodostuminen

 • minimi 5 läsnäoloa, joista yhden voi korvata kotitehtävällä + 1 aineistoreferaatti = arvosana tyydyttävä (1)
 • läsnäolot + 2 hyväksyttyä aineistoreferaattia = arvosana hyvin tyydyttävä (2)
 • läsnäolot + 4 hyväksyttyä aineistoreferaattia = arvosana hyvä (3)
 • läsnäolot + 6 hyväksyttyä aineistoreferaattia = arvosana hyvin hyvä (4)
 • läsnäolot + 8 hyväksyttyä aineistoreferaattia = arvosana erinomainen (5)

Referoitava aineisto julkaistaan ennen kurssin alkua MyCoursesissa linkkeinä ja pdf:nä. Referaatit palautetaan MyCoursesin palautuslaatikkoon. Referaatteja ei arvioida arvosanoin. Omasta suoriutumisesta referaattien laatimisessa voi pyytää lyhyen kirjallisen palautteen opettajalta (heidi.paavilainen@aalto.fi) syyslukukauden aikana.

Tenttimällä suoritettavan kurssin arvosanan muodostuminen

Kurssin voi tenttiä sähköisenä erikseen määriteltyinä ajankohtina "suljettuna" kirjatenttinä (tenttiin ei saa ottaa kirjoja tai muistiinpanoja mukaan). Seuraava tenttimahdollisuus on 25.10.19. Tentti koostuu kolmesta kysymyksestä, joista kahteen vastataan essee-muotoisella tekstillä. Tentin ja siten kurssin arvosana on kahden vastauksen keskiarvo. Oman tenttinsä arvioinnista voi keskustella opettajan kanssa n. viikko tentin jälkeen (heidi.paavilainen@aalto.fi).

Tenttivastausten arviointiperusteet:

 • Tyydyttävä (1 )= Vastaus on selvästi ohi otsikon ja/tai sisältää mittavia, kokonaisuuteen vaikuttavia väärinkäsityksiä. Teksti ei sisällä juuri lainkaan lähdetekstin asiatietoja (kuten nimiä ja vuosilukuja). Teksti on hajanainen, eikä kirjoittaja perustele ratkaisujaan.
 • Hyvä (3) = Vastaus on otsikon mukainen, mutta joitain osia on jäänyt käsittelemättä tai on käsitelty otsikkoon kuulumattomia asioita. Vastauksessa on   vähäisiä väärinkäsityksiä tai ajatusvirheitä. Teksti sisältää vähän lähdetekstin faktatietoa (kuten nimiä ja vuosilukuja). Teksti etenee melko hyvin. Kirjoittaja on perustellut ratkaisujaan. 
 • Erinomainen (5) = Vastaus on otsikon mukainen eikä sisällä juuri lainkaan väärikäsityksiä tai ajatusvirheitä. Tekstissä mainitaan useita lähdetekstin asiatietoja (kuten nimiä ja vuosilukuja). Kirjoittajan näkökulma aiheeseen on kiinnostava ja teksti etenee melko sujuvasti. Kirjoittaja on perustellut ratkaisujaan.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

54 h

Luennot 20 h 

Itsenäinen opiskelu 25 h 

Sisäistäminen ja itsearviointi 8 h

Palaute 1 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

LUENTOSARJA-SUORITUS:
Osallistuminen luennoille ja ekskursioihin = 20h
Aineistoihin tutustuminen ja aineistoreferaattien laatiminen = 25h
Opitun sisäistäminen esimerkiksi oivaltamalla itselle tärkeitä kysymyksiä ja uusia asiayhteyksiä= 8h
Kurssipalautteen antaminen WebOodissa tai sähköpostitse tai keskustelemalla opettajan kanssa = 1h

TENTTI-SUORITUS:
Tenttikirjallisuuden opiskelu = 41h
Opitun sisäistäminen esimerkiksi oivaltamalla itselle tärkeitä kysymyksiä ja uusia asiayhteyksiä= 8h
Tenttiin vastaaminen = 4h
Kurssipalautteen antaminen WebOodissa tai sähköpostitse tai keskustelemalla opettajan kanssa = 1h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvenmaa, P. (2009). Taide & teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun maailmaan. Helsinki: Taideteollinen
korkeakoulu.

Vihma, S. (2008). Ornamentti ja kuutio. Johdatus modernin muotoilun historiaan. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Oppimateriaalin lukeminen on pakollista kurssin tenttiville (Korvenmaasta vain luvut 5,6 ja 8). Luentosarja keskittyy pääasiassa kansainvälisiin ilmiöihin, joten Pekka Korvenmaan kirja tarjoaa mainion suomalaisen muotoilun historiaan painottuvan katsauksen kiinnostuneille. Kurssin oppimateriaalia ovat lisäksi referoitavaksi tarjottu aineisto.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

01016 Modernin taideteollisuuden historia (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti. Lisätietoja kurssin vastuuopettajalta.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Kirjatenttiin luetaan Vihma kokonaan sekä Korvenmaasta luvut 5, 6 ja 8.

Huomaa, että 

 • tenttiminen on vaihtoehto luentosarjalle.
 • jos kuitenkin haluaa korottaa luentosarjasta saatua arvosanaa, korotus tapahtuu tenttimällä sähköisissä tenttitilaisuuksissa, joita järjestetään lukuvuonna muutaman kerran. Tarkempia tietoja päivämääristä heti kun mahdollista.
 • Tentin toteutuksesta ja arvioinnista lisätietoa kurssiesitteen alussa.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssin luennot ja ekskursiot ovat perjantai-iltapäivisin periodissa 1, periodin viikot 1-6. Aloitusajat vaihtelevat paikan mukaan. Lopetusaika voi olla aiempi kuin aikatauluun merkitty. Periodin viimeinen viikko on varattu aineistoereferaattien laatimiseen.

13.9. (A1, Otakaari 1) 13:15-16 Intro + Luento muotoilun merkityksistä ja merkitysten muodostumisesta. Luennoitsija Heidi Paavilainen

20.9. (Designmuseo) 13:30-16:30 Muotoilun syklisyydestä ja muutoksesta. Luennoitsija Heidi Paavilainen. + Näyttelykierros

27.9. (Designmuseo) 13:30-16:30 Muotoilun arvottamisesta ja museoinnista. Luennoitsija Leena Svinhufvud. + Näyttelykierros

4.10. (A1, Otakaari 1) 13:15-16 Muotoilun hyvistä ja pahoista seurauksista. Luennoitsijat Heidi Paavilainen ja Johannes Kaira

11.10. (JETI, Otakaari 5) 13:15-16 Muotoilun ja suunnittelijan arvoista. Luennoitsijat Ella Varvio ja Laura Euro

18.10. (L306, Otakaari 5) 13:15-16 Näkökulmia muotoilun historiaan. Luennoitsija Kaisu Savola

Description

Registration and further information