Laajuus: 2

Aikataulu: 13.09.2019 - 25.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Paavilainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Heidi Paavilainen
University lecturer, Dr.
Department of Design ARTS
Ohjaus ja tapaamiset: sovi sähköpostitse aika
e. heidi.paavilainen@aalto.fi


Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii tarkastelemaan muotoilun ilmiöitä avoimesti ja kriittisesti, ymmärtää ilmiöiden historiallisia taustoja ja hahmottaa muotoilun kehityskulkuja osana laajempia yhteiskunnallisia kokonaisuuksia. 

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään monipuolisesti kotimaisen ja kansainvälisen muotoilun historiaan ja muotoiluprofessioiden muutokseen. Historiallisia kehityskulkuja tarkastellaan nykyhetkestä käsin tuotannon, kulutuksen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Kurssi valmentaa opiskelijaa osallistumaan muotoilua ja siihen liittyviä ilmiöitä käsittelevään keskusteluun sekä auttaa syventämään omaa suunnittelijaprofiilia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Luentosarja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti

Työmuodot: Luento, ekskursio, kirjallisuus

Arvosteluperusteet: Luentosarjan arvosana muodostuu hyväksyttävien tehtäväpalautusten ja läsnäolojen perusteella. Kirjatentin arvosana muodostuu vastausten arvosanojen perusteella.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Luentosarjana suoritettavan kurssin arvosanan muodostuminen

 • minimi 5 läsnäoloa, joista yhden voi korvata kotitehtävällä + 1 aineistoreferaatti = arvosana tyydyttävä (1)
 • läsnäolot + 2 hyväksyttyä aineistoreferaattia = arvosana hyvin tyydyttävä (2)
 • läsnäolot + 4 hyväksyttyä aineistoreferaattia = arvosana hyvä (3)
 • läsnäolot + 6 hyväksyttyä aineistoreferaattia = arvosana hyvin hyvä (4)
 • läsnäolot + 8 hyväksyttyä aineistoreferaattia = arvosana erinomainen (5)

Referoitava aineisto julkaistaan ennen kurssin alkua MyCoursesissa linkkeinä ja pdf:nä. Referaatit palautetaan MyCoursesin palautuslaatikkoon. Referaatteja ei arvioida arvosanoin. Omasta suoriutumisesta referaattien laatimisessa voi pyytää lyhyen kirjallisen palautteen opettajalta (heidi.paavilainen@aalto.fi) syyslukukauden aikana.

Tenttimällä suoritettavan kurssin arvosanan muodostuminen

Kurssin voi tenttiä sähköisenä erikseen määriteltyinä ajankohtina "suljettuna" kirjatenttinä (tenttiin ei saa ottaa kirjoja tai muistiinpanoja mukaan). Seuraava tenttimahdollisuus on 25.10.19. Tentti koostuu kolmesta kysymyksestä, joista kahteen vastataan essee-muotoisella tekstillä. Tentin ja siten kurssin arvosana on kahden vastauksen keskiarvo. Oman tenttinsä arvioinnista voi keskustella opettajan kanssa n. viikko tentin jälkeen (heidi.paavilainen@aalto.fi).

Tenttivastausten arviointiperusteet:

 • Tyydyttävä (1 )= Vastaus on selvästi ohi otsikon ja/tai sisältää mittavia, kokonaisuuteen vaikuttavia väärinkäsityksiä. Teksti ei sisällä juuri lainkaan lähdetekstin asiatietoja (kuten nimiä ja vuosilukuja). Teksti on hajanainen, eikä kirjoittaja perustele ratkaisujaan.
 • Hyvä (3) = Vastaus on otsikon mukainen, mutta joitain osia on jäänyt käsittelemättä tai on käsitelty otsikkoon kuulumattomia asioita. Vastauksessa on   vähäisiä väärinkäsityksiä tai ajatusvirheitä. Teksti sisältää vähän lähdetekstin faktatietoa (kuten nimiä ja vuosilukuja). Teksti etenee melko hyvin. Kirjoittaja on perustellut ratkaisujaan. 
 • Erinomainen (5) = Vastaus on otsikon mukainen eikä sisällä juuri lainkaan väärikäsityksiä tai ajatusvirheitä. Tekstissä mainitaan useita lähdetekstin asiatietoja (kuten nimiä ja vuosilukuja). Kirjoittajan näkökulma aiheeseen on kiinnostava ja teksti etenee melko sujuvasti. Kirjoittaja on perustellut ratkaisujaan.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

54 h

Luennot 20 h 

Itsenäinen opiskelu 25 h 

Sisäistäminen ja itsearviointi 8 h

Palaute 1 h

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

LUENTOSARJA-SUORITUS:
Osallistuminen luennoille ja ekskursioihin = 20h
Aineistoihin tutustuminen ja aineistoreferaattien laatiminen = 25h
Opitun sisäistäminen esimerkiksi oivaltamalla itselle tärkeitä kysymyksiä ja uusia asiayhteyksiä= 8h
Kurssipalautteen antaminen WebOodissa tai sähköpostitse tai keskustelemalla opettajan kanssa = 1h

TENTTI-SUORITUS:
Tenttikirjallisuuden opiskelu = 41h
Opitun sisäistäminen esimerkiksi oivaltamalla itselle tärkeitä kysymyksiä ja uusia asiayhteyksiä= 8h
Tenttiin vastaaminen = 4h
Kurssipalautteen antaminen WebOodissa tai sähköpostitse tai keskustelemalla opettajan kanssa = 1h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvenmaa, P. (2009). Taide & teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun maailmaan. Helsinki: Taideteollinen
korkeakoulu.

Vihma, S. (2008). Ornamentti ja kuutio. Johdatus modernin muotoilun historiaan. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Oppimateriaalin lukeminen on pakollista kurssin tenttiville (Korvenmaasta vain luvut 5,6 ja 8). Luentosarja keskittyy pääasiassa kansainvälisiin ilmiöihin, joten Pekka Korvenmaan kirja tarjoaa mainion suomalaisen muotoilun historiaan painottuvan katsauksen kiinnostuneille. Kurssin oppimateriaalia ovat lisäksi referoitavaksi tarjottu aineisto.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

01016 Modernin taideteollisuuden historia (3 op)

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti. Lisätietoja kurssin vastuuopettajalta.

Toteutuksen lisätiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Kirjatenttiin luetaan Vihma kokonaan sekä Korvenmaasta luvut 5, 6 ja 8.

Huomaa, että 

 • tenttiminen on vaihtoehto luentosarjalle.
 • jos kuitenkin haluaa korottaa luentosarjasta saatua arvosanaa, korotus tapahtuu tenttimällä sähköisissä tenttitilaisuuksissa, joita järjestetään lukuvuonna muutaman kerran. Tarkempia tietoja päivämääristä heti kun mahdollista.
 • Tentin toteutuksesta ja arvioinnista lisätietoa kurssiesitteen alussa.

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin luennot ja ekskursiot ovat perjantai-iltapäivisin periodissa 1, periodin viikot 1-6. Aloitusajat vaihtelevat paikan mukaan. Lopetusaika voi olla aiempi kuin aikatauluun merkitty. Periodin viimeinen viikko on varattu aineistoereferaattien laatimiseen.

13.9. (A1, Otakaari 1) 13:15-16 Intro + Luento muotoilun merkityksistä ja merkitysten muodostumisesta. Luennoitsija Heidi Paavilainen

20.9. (Designmuseo) 13:30-16:30 Muotoilun syklisyydestä ja muutoksesta. Luennoitsija Heidi Paavilainen. + Näyttelykierros

27.9. (Designmuseo) 13:30-16:30 Muotoilun arvottamisesta ja museoinnista. Luennoitsija Leena Svinhufvud. + Näyttelykierros

4.10. (A1, Otakaari 1) 13:15-16 Muotoilun hyvistä ja pahoista seurauksista. Luennoitsijat Heidi Paavilainen ja Johannes Kaira

11.10. (JETI, Otakaari 5) 13:15-16 Muotoilun ja suunnittelijan arvoista. Luennoitsijat Ella Varvio ja Laura Euro

18.10. (L306, Otakaari 5) 13:15-16 Näkökulmia muotoilun historiaan. Luennoitsija Kaisu Savola

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot