Credits: 4

Schedule: 08.01.2020 - 13.02.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva rakennustaiteen historiasta ja tutustuttaa opiskelijoita arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin keskeisiin tyyleihin, ilmiöihin, kohteisiin ja tekijöihin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ajoittaa kohteet aikakautensa yhteyteen, tuntee ammattinsa historian ja hänellä on perustaidot katsoa ja analysoida visuaalista tilaa ja esineitä. Mittausleirillä tavoitteena on perehdyttää opiskelija rakennusten mittaus- ja piirtämistekniikkaan sekä harjaannuttaa käyttämään näitä metodina rakennetun ympäristön tulkitsemisessa ja havaintojen analysoimisessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pääpaino on niissä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin ilmiöissä ja suunnitteluihanteissa, jotka näkyvät rakennetussa ympäristössä ja vaikuttavat suunnitteluun. Mittausleiri toteutetaan intensiivisenä “kenttäjaksona” - vuosittain vaihtuvat mittauskohteet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pienryhmätyöskentely, ekskursiot, kotitehtävät, joihin kuuluu kurssilla jaettua lukumateriaalia, mittausleirin mittauspiirustus. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kotitehtävien tekemistä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmäkeskustelut, tutustumiskäynnit 50 h

Itsenäinen ja ryhmätyö kirjallisuus- ja harjoitustehtävien parissa 58 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aiempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5013 Sisustusarkkitehtuurin historia

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information