Laajuus: 4

Aikataulu: 08.01.2020 - 13.02.2020

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva rakennustaiteen historiasta ja tutustuttaa opiskelijoita arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin keskeisiin tyyleihin, ilmiöihin, kohteisiin ja tekijöihin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ajoittaa kohteet aikakautensa yhteyteen, tuntee ammattinsa historian ja hänellä on perustaidot katsoa ja analysoida visuaalista tilaa ja esineitä. Mittausleirillä tavoitteena on perehdyttää opiskelija rakennusten mittaus- ja piirtämistekniikkaan sekä harjaannuttaa käyttämään näitä metodina rakennetun ympäristön tulkitsemisessa ja havaintojen analysoimisessa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pääpaino on niissä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin ilmiöissä ja suunnitteluihanteissa, jotka näkyvät rakennetussa ympäristössä ja vaikuttavat suunnitteluun. Mittausleiri toteutetaan intensiivisenä “kenttäjaksona” - vuosittain vaihtuvat mittauskohteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pienryhmätyöskentely, ekskursiot, kotitehtävät, joihin kuuluu kurssilla jaettua lukumateriaalia, mittausleirin mittauspiirustus. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kotitehtävien tekemistä.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmäkeskustelut, tutustumiskäynnit 50 h

Itsenäinen ja ryhmätyö kirjallisuus- ja harjoitustehtävien parissa 58 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aiempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5013 Sisustusarkkitehtuurin historia

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot