Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi tukee opiskelijan tehokasta työskentelyä asiantuntijana ja johtajana teknologia-alalla ja antaa pohjan myöhemmille tuotantotalouden opinnoille.  Kurssilla esitellään ryhmätoiminnan ja nykyaikaisten työpaikkojen organisoinnin tärkeimmät kysymykset ja opetellaan hyödyntämään niitä kurssilaisten oman toiminnan kehittämisessä.
 
Kurssin suoritettuaan opiskelija:
 • osaa huomioida toiminnassaan keskeisimmät työryhmien ja niiden jäsenten toimintaan vaikuttavat ryhmädynaamiset prosessit
 • pystyy tulkitsemaan, millaisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ryhmällä voi olla jäseniinsä sekä ympäröivän organisaation tavoitteelliseen toimintaan
 • tunnistaa ryhmä- ja organisaatiotason yhteistoiminnan yleisiä ongelmia ja hyvää toimintaa tukevia tekijöitä sekä osaa soveltaa näitä tietojaan oman toimintansa kehittämiseksi
 • ymmärtää toimintaympäristön ja vakiintuneiden käytäntöjen vaikutuksen organisaation ja ryhmien toimintaan
 • pystyy hyödyntämään alan kirjallisuutta oman osaamisensa kehittämisessä

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.09.2019 - 19.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Jalonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Jalonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin perustana on ryhmätoiminnan prosessien ja kehittämisen käsittely useista toisiaan tukevista näkökulmista. Tätä täydennetään tutustumalla yksilöiden, keskeisten työprosessien ja työorganisaatioiden toimintaan. Opetus perustuu ryhmätyölle ja keskusteluille, joissa kurssin teemat tulevat esiin myös käytännössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyöt, ryhmätyö ja tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja lukupiiritapaamiset n. 35 h, itsenäinen opiskelu n. 30 h, harjoitustyöt n. 45 h, tentti n. 20 h. Huomaa että luennoilla on pakollinen läsnäolo kurssin suoritustavan vuoksi.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin TU-C1010 Ihminen ryhmässä. 

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua