Credits: 10

Schedule: 13.01.2020 - 25.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Anne Tervo. Katso lisää MyCoursesin pääsivulta. 

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Arkkitehtuurin koulutusohjelman vastuuopettaja: Anne Tervo

Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman vastuuopettaja: Ranja Hautamäki

Sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelman vastuuopettaja: Antti Pirinen

Muut yhteystiedot löytyvät MyCoursen etusivulta. 

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II ja III-V

Mahd. tekniikan alan yhteinen kesäseminaari.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii:

 • hakemaan tieteellistä tietoa ja muodostamaan tutkimussuunnitelman
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä
 • esiintymään oman ammattialansa asiantuntijana

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari ovat 10 opintopisteen opintokokonaisuus, johon kuluu lisäksi kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys hänen kandidaatintyönsä alaan sekä erinomainen taito siinä kotimaisessa kielessä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä. Kandidaattiseminaarissa opiskelija osallistuu tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja käsitteleviin luentoihin ja harjoituksiin.

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääaineissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kandidaatintyö: 

- Opinnäytteen kirjallisen osan suositeltu laajuus on 15-30 tekstisivua (30 000-60 000 merkkiä). 

-  Työssä tulee olla lähdeviitteet (ks. ohje Materiaaleista) ja lähdeluettelo. 

- Lisäksi työn sisältöä tukevaa vapaavalintaista visuaalista materiaalia. Kuvalähteet merkitään lähdeluetteloon kirjallisten lähteiden jälkeen. 
Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaariluennot ja työpajat harjoituksineen. Kandidaatintyö. Kypsyysnäyte. Harjoitukset ja työpajat ovat pakolliset. Pääpaino arvostelussa on kandidaatintyöllä, arvostelulomake kriteereineen löytyy opintojakson kotisivulta, ks. MyCourses.

 

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 
Kandityön arvioinnissa huomioidaan seuraavat osa-alueet: 

(1) Tavoite ja aiheen rajaus, (2) Sisältö, aiheesta kirjoittaminen, (3) Rakenne, (4) Kieli, (5) Aineisto, (6) Viittaustekniikka, (7) Tulokset ja johtopäätökset, (8) Työn ulkoasu, (9) Seminaariesitys, (10) Opponointi ja (11) Prosentti. 

Osa-alueet avataan tarkemmin Kandidaatintyön arviointilomakkeessa (ks. Mycourses, Materiaalit). 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kokonaistyömäärä 270 h (10 op) jakautuu seuraavasti:

 • seminaariluennot 18 h = 0,7 op
 • luentoharjoitukset 28 h = 1,0 op
 • kandidaatintyö (tiedon haku + muokkaus + kirjoitustyö) 189 h = 7 op
 • seminaarityöskentely (oman esityksen työstö ja harjoittelu + toisen opponointi + esitys) 30 h = 1,1 op
 • kypsyysnäyte 5 h = 0,2 op

 

 

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kuormittavuus: ks. Työmäärä toteutustavoittain.

Kandidaatintyön etenemisen kannalta on oleellista, että työ aloitetaan heti ohjausryhmän ja aiheen valinnan jälkeen. 

Työn kuormittavuutta voi laskea työstämällä tekstiä aktiivisesti koko seminaarin ajan ja valmistautumalla ohjaukseen

Oman ajankäytön tueksi on laadittu kirjallisen työn välietapit (ks. Tarkennukset aikatauluun). 

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kieli- ja viestintäopinnot: 

Opettajat jakavat oppimateriaalin opetustapahtumien yhteydessä. 

Kirjallinen kandidaatintutkielma: 

Oppimateriaali on tapauskohtaista (aihe, menetelmät) ja opiskelijan oletetaan etsivän kirjallisuutta itsenäisesti. 

Ohjaajat auttavat tarvittaessa esim. sopivan menetelmäkirjallisuuden etsimisessä. 

Kaikille suositeltava teos: Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. (2008) Tutki ja kirjoita. 13. - 14. uud. painos. Helsinki: Tammi.Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ARK.kand Kandidaatintyö ja seminaari

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS3001.kand

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5.

Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

 1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
 3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
 4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
 7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
 9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tekniikan alan ja arkkitehtuurin koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien aliopetustapahtumana.

https://into.aalto.fi/display/svark/Kandidatseminarium+och+kandidatarbete

 

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kandi-infon yleisaikataulu, ks. Materiaalit.

Kandityötä ohjataan professuurikohtaisissa ohjausryhmissä neljä osatehtävän rytmittämässä aikataulussa: 

Huom. Arkkitehtuurin koulutusohjelman ohjausryhmät ilmoitetaan pe 17.1. (Muista palauttaa Ohjausryhmän valinta -tehtävä, DL 16.1. klo 17)

 

VKO 4-5: Kandityön aiheen valinta ja tutkimussuunnitelman työstäminen

Osatehtävä I: Tutkimussuunnitelma, DL ma 3.2. Ohjaajan kommentit pe 7.2. mennessä.

VKO 6-9: Luonnosversion työstäminen

Osatehtävä II: Luonnosversio, DL ma 2.3. Ohjaajan kommentit pe 6.3. mennessä.

VKO 10-13: Ensimmäisen täyspitkän version työstäminen

Osatehtävä III: Ensimmäinen täyspitkä versio, DL 30.3. Ohjaajan kommentit pe 3.4. mennessä. 

VKO 14-17: Lähes valmiin kandityön työstäminen

Osatehtävä IV: Lähes valmis kandityö, DL 27.4. Ohjaajan kommentit ma 4.5. mennessä. 

 

KANDITYÖN PALAUTUS ke 13.5. klo 12. 

 

Nämä välietapit suositellaan laitettavaksi omaan kalenteriin vuoden alussa. Samalla kalenterista on hyvä varata noin 190 tuntia kandityön tekemiseen.  
 

 

 


   

 


Description

Registration and further information