Laajuus: 4

Aikataulu: 11.09.2019 - 04.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Isabella Fröjdman, Hanna Husu, Heidi Laurikainen, Johanna Mäkelä, Sofia Sevón, Saija Tamminen-Parre, Taija Votkin

 

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I – II (syksy 2018, 2019), III - IV, IV – V (kevät 2019, 2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy vähintään tyydyttävästi työelämään ja omaan erikoisalaan liittyvästä ruotsin kielen suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Opiskelija osaa tiivistää, jäsentää ja esittää oman alansa tietoa muille ymmärrettävästi ja asiayhteyteen sopivasti. Hän osaa kertoa mielipiteistään ruotsiksi. Opiskelija ymmärtää ruotsinkielisiä omaan alaan liittyviä yleisluontoisia tekstejä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti työelämään ja jokapäiväiseen kielenkäyttöön liittyviä tilanteita. Opiskelija oppii esimerkiksi erilaisiin tilanteisiin soveltuvia kommunikatiivisia ilmaisutapoja, joiden avulla hän voi tuoda esille omia näkökantojaan, perustella ja pyytää perusteluja. Lisäksi pohditaan, miten ruotsinkielinen kulttuuri vaikuttaa työelämän viestintään. Ajankohtaisten lehtiartikkeleiden avulla tutustutaan sekä yleiskielen että oman alan sanastoon. Opiskelija aktivoi ruotsin kielen keskeisiä rakenteita mm. rakenne- ja sanastoharjoituksin itsenäisesti ja pienryhmässä. Opiskelija työstää kirjallisia tehtäviään ja pyrkii parantamaan suullista ilmaisuaan saamansa palautteen perusteella ja erilaisia apuvälineitä hyödyntäen. Kurssin harjoitukset voidaan eriyttää vastaamaan kunkin ryhmän tarpeita ja oppimistyylejä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Suullisen kielitaidon jatkuva näyttö, suullinen alustus ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla ja oppitunneille valmistautuminen sekä tekstin ymmärtämistaito (50 %). Vaiheittain työstettävät kirjalliset tehtävät (50 %). Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista läsnäoloa kurssilla.

Kurssi on mahdollista suorittaa joustavasti Flexsvenska-ryhmässä, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen vaikuttavia haasteita.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pienryhmäopetus 36 - 46 t, itsenäinen työskentely 62 - 72 t. Kurssin työmäärä voi vaihdella toteutustavoittain.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan ohjeiden mukaan

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5411

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2, tavoitetaso: B1

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositeltava pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä 16 – 24. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ruotsin opinnoissa.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5, kurssin arvosana määräytyy kirjallisten tehtävien ja suullisen kielitaidon jatkuvan näytön perusteella. Kirjallisten ja suullisten tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuja, eli vastata taitotasoa B1.

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi valmentaa toisen kotimaisen kielen kokeen kirjalliseen (LC-5001) ja suulliseen (LC-5002) osioon. Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, on hänellä mahdollisuus osallistua tämän kurssin käyneille järjestettävään toisen kotimaisen kielen kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen. Opettaja antaa lisätietoja kokeiden suorittamisesta. Tämä kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia.

Vahvistaa osallistumisesi olemalla läsnä ensimmäisellä opetuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot