Omfattning: 4

Tidtabel: 11.09.2019 - 04.12.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Isabella Fröjdman, Hanna Husu, Heidi Laurikainen, Johanna Mäkelä, Sofia Sevón, Saija Tamminen-Parre, Taija Votkin

 

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I – II (syksy 2018, 2019), III - IV, IV – V (kevät 2019, 2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy vähintään tyydyttävästi työelämään ja omaan erikoisalaan liittyvästä ruotsin kielen suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Opiskelija osaa tiivistää, jäsentää ja esittää oman alansa tietoa muille ymmärrettävästi ja asiayhteyteen sopivasti. Hän osaa kertoa mielipiteistään ruotsiksi. Opiskelija ymmärtää ruotsinkielisiä omaan alaan liittyviä yleisluontoisia tekstejä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti työelämään ja jokapäiväiseen kielenkäyttöön liittyviä tilanteita. Opiskelija oppii esimerkiksi erilaisiin tilanteisiin soveltuvia kommunikatiivisia ilmaisutapoja, joiden avulla hän voi tuoda esille omia näkökantojaan, perustella ja pyytää perusteluja. Lisäksi pohditaan, miten ruotsinkielinen kulttuuri vaikuttaa työelämän viestintään. Ajankohtaisten lehtiartikkeleiden avulla tutustutaan sekä yleiskielen että oman alan sanastoon. Opiskelija aktivoi ruotsin kielen keskeisiä rakenteita mm. rakenne- ja sanastoharjoituksin itsenäisesti ja pienryhmässä. Opiskelija työstää kirjallisia tehtäviään ja pyrkii parantamaan suullista ilmaisuaan saamansa palautteen perusteella ja erilaisia apuvälineitä hyödyntäen. Kurssin harjoitukset voidaan eriyttää vastaamaan kunkin ryhmän tarpeita ja oppimistyylejä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suullisen kielitaidon jatkuva näyttö, suullinen alustus ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla ja oppitunneille valmistautuminen sekä tekstin ymmärtämistaito (50 %). Vaiheittain työstettävät kirjalliset tehtävät (50 %). Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista läsnäoloa kurssilla.

Kurssi on mahdollista suorittaa joustavasti Flexsvenska-ryhmässä, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen vaikuttavia haasteita.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pienryhmäopetus 36 - 46 t, itsenäinen työskentely 62 - 72 t. Kurssin työmäärä voi vaihdella toteutustavoittain.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan ohjeiden mukaan

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5411

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2, tavoitetaso: B1

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositeltava pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä 16 – 24. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ruotsin opinnoissa.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5, kurssin arvosana määräytyy kirjallisten tehtävien ja suullisen kielitaidon jatkuvan näytön perusteella. Kirjallisten ja suullisten tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuja, eli vastata taitotasoa B1.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi valmentaa toisen kotimaisen kielen kokeen kirjalliseen (LC-5001) ja suulliseen (LC-5002) osioon. Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, on hänellä mahdollisuus osallistua tämän kurssin käyneille järjestettävään toisen kotimaisen kielen kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen. Opettaja antaa lisätietoja kokeiden suorittamisesta. Tämä kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia.

Vahvistaa osallistumisesi olemalla läsnä ensimmäisellä opetuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation