Credits: 3

Schedule: 21.02.2020 - 02.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tapani Möttönen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa selkeää, jäsenneltyä ja oikeakielistä tieteellistä tekstiä. Hän osaa tekstiä tuottaessaan ottaa huomioon oman opinnäytteensä erityisvaatimukset sen mukaan, tekeekö hän tutkimuksellisen, toiminnallisen/produktiopainotteisen vai taiteellisen opinnäytteen. Hän osaa myös muokata tekstiään palautteen perusteella ja antaa palautetta muiden teksteihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tieteellinen kirjoittaminen osana tutkivaa työprosessia, tutkimuksellinen lukutaito, kirjoitusprosessi, taideteollisen alan tieteellisten tekstien erityispiirteet (erityyppiset opinnäytteet, tekstin rakenne), lähteiden käyttö ja viittauskäytänteet, argumentoinnin kielelliset keinot, käsitteiden määrittely; tekstin- ja kielenhuollon keskeisimmät asiat (esim. kappale-, virke- ja lauserakenteet, viittaussuhteet, oikeinkirjoitusnormit).

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus harjoituksineen, oman tekstin (noin viisi sivua + alustava sisällysluettelo + alustava lähdeluettelo) kirjoittaminen ja sen muokkaaminen vertais- ja ohjaajapalautteen pohjalta, toisen opiskelijan tekstin kommentointi tekstipajassa; opponoivat tutkimusviestinnälliset loppuraportit (2 kpl). Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (80 %:n läsnäolovelvoite) ja aktiivista osallistumista tunneilla.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus ja ryhmätyöskentely 24 t + tekstipajatyöskentely 8 t + itsenäinen työskentely 49 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2016. Tutki ja kirjoita. 21. painos. Helsinki: Tammi. Kniivilä, Sonja & Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen Anne 2017 [2012, 2007]. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 3. painos. Tallinna: Gaudeamus. Luukka, Minna-Riitta 2002. Mikä tekee tekstistä tieteellisen? Julkaisussa Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 13 - 28. Svinhufvud, Kimmo 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi. Uljas-Rautio, Katriina 2010. Kirjoittamisen ja lukemisen taito. Julkaisussa Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 149 - 182. Muita artikkeleita ja julkaisuja opettajan ohjauksen mukaan.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LCA-7001

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

C2 tai yli (kurssi on tarkoitettu suomenkielisille tai äidinkielen tasoisesti suomea taitaville opiskelijoille)

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjoita ja puhu asiantuntevasti -opintojakso, kandidaatintyö.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu maisterintyötään kirjoittaville opiskelijoille. Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information