Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 1. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa suorittaa fysikaalisia mittauksia ja analysoida saamiaan tuloksia,
 2. soveltaa Newtonin lakeja kappaleen liiketilan määrittämiseen yksinkertaisissa tilanteissa myös kolmessa ulottuvuudessa,
 3. käyttää työperiaatetta ja mekaanisen energian säilymistä tehtävien ratkaisemisessa,
 4. ratkaista kappaleiden kimmoisia ja kimmottomia törmäyksiä,
 5. analysoida dynamiikan tehtäviä, joissa esiintyy gravitaatio ja Coulombin voima,
 6. nimetä sähköpiirin perussuureet ja -komponentit sekä soveltaa näitä tasavirtapiirin virtojen ja jännitteiden laskemisessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2023 - 24.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouko Lahtinen, Jani Sainio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Luennot, laskuharjoitukset ja tentit: jouko.lahtinen(at)aalto.fi

Laboraroriotyöt: jani.sainio(at)aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aina välttämätön aines:

  Tietäminen: Hiukkasen paikka, nopeus, kiihtyvyys, liikemäärä ja pyörimismäärä; Voiman käsite, liikeyhtälö ja Newtonin lait; Työn käsite, liike- ja potentiaalienergia sekä teho; Coulombin voima; Liikemäärän, pyörimismäärän, energian ja varauksen säilyminen; Jännitelähde, johdin ja vastus tasavirtapiirissä sekä jännite, sähkövirta ja resistanssi; Ohmin laki ja Kirchhoffin lait.

  Soveltaminen: Yksinkertaisten kokeellisten mittausten suorittaminen­­ ja tulosten analysointi; Hiukkasen dynamiikka ja kitka, jousivoima, painovoima, sähköstaattinen voima; Työ ja energia erilaisissa fysikaalisissa tilanteissa; Hiukkasten törmäykset; Tasavirtapiirin jännitteen ja virran laskeminen ja mittaaminen.

  Tarpeellinen ja täydentävä aines:

  Tietäminen: Perusvuorovaikutukset; Suhteellinen liike; Hiukkasjoukon massakeskipiste ja hitausmomentti; Voiman momentti; Kentän käsite; Jännitteen ja virran yhteys energiaan ja varaukseen; Potentiaali; Kondensaattori ja kapasitanssi; sähköinen dipoli.

  Soveltaminen: Yhteys kokeellisten mittausten ja teorian välillä; Tasapainoehdot; Harmoninen värähtelijä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, tentti.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin suoritus koostuu  pakollisesta tentistä, pakollisista laboratoriotöistä ja vapaaehtoisesta kurssin aikaisesta työskentelystä.

  Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää hyväksyttyjä laboratoriotöitä, vähintään 15 pistettä tentistä ja vähintään 50 pistettä kurssin loppuarvioinnissa.

  • Tentin maksimipistemäärä on 40 pistettä ja tentistä tulee saada vähintään 15 pistettä, jotta tentti hyväksytään. 
  • Laboraroriotöistä maksimipistemäärä on 20 pistettä ja minimivaatimus on hyväksytyt laboratoriotyöt nollalla pisteellä. 
  • Kurssin aikaisesta työskentelystä maksimipistemäärä on 40 pistettä eikä siihen ole minimivaatimusta. Kurssin aikaisesta työskentelystä kerättäviä pisteitä on kuitenkin rajoitettu siten, että yhtä luento- ja laskuharjoituskertaa kohti voi kerätä korkeintaan 4 pistettä (8 pistettä viikossa). 
  • Loppuarvostelussa kaikki kerätyt pisteet (tentti, laboratoriotyöt ja kurssin aikainen työ) lasketaan yhteen. Yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 100 pistettä.

  Tällaisella järjestelyllä opiskelija voi valita sellaisen tavan suorittaa kurssi, jonka hän kokee itselleen hyödyllisimmiksi, kaikkea ei tarvitse tehdä eikä kaikkien harjoitusten tekeminen ole edes pisteiden keräämisen kannalta järkevää. Halutessaan voi esimerkiksi jättää käymättä luennoilla, jos siellä ei opi, ja silti saada kurssilta täydet 100 pistettä. Samalla järjestely huolehtii siitä, että kaikkia kurssin aihepiirejä tulee opiskeltua.

  Kurssin aikaisten pisteiden kerääminen on mahdollista helmikuun kurssitenttiin asti. Osaa kurssin aikana kerättyistä pisteistä voi seurata MasteringPhysics-järjestelmässä, jossa näkyvät luennoilta ja joistain harjoituksista saadut pisteet satakertaisina. MyCoursesin Arvioinnit -sivulle lasketaan ajoittain Luentopisteiden, laskuharjoituspisteiden, MP-pisteiden ja laboratoriotöiden pisteiden perusteella alustava pistemäärä, joka kertoo kuinka paljon tenttipisteisiin lisättäviä pisteitä on viimeiseen päivitykseen mennessä kertynyt. Arvioinnit-sivu löytyy vasemmasta sivupalkista. Lopulliset pisteet näkyvät Arvioinnit sivulla tentin jälkeen.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 5 x 4 h = 20 h, laskuharjoitukset 5 x 4 h =20 h, laboratoriotyöt 3 x 3 h = 9 h, luentoihin ja laboratoriotöihin valmistautuminen 40 h, laskuharjoitustehtävien ratkaiseminen 20 h, kertaaminen ja tenttiin valmistautuminen 20 h, tentti 3 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Kurssi on mahdollista suorittaa ruotsiksi (harjoitusryhmät (H0XX_SV), laboratorioharjoitukset sekä tentti ruotsiksi).

  Kursen kan genomföras på svenska (övningsgrupper (H0XX_SV), laboratorieövningar och tentamen på svenska).

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi). 

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssitentti käännetään ilman eri pyyntöä myös ruotsiksi. 

  Jos opiskelija haluaa rästitentin ruotsiksi, hänen tulee olla yhteydessä luennoitsijaan ilmoittautumisajan alettua, mutta vähintään kaksi viikkoa ennen tenttiä.