Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
1. Kuvailla muotoiluantropolian erityispiireet ja tärkeimmät sovellusalueet.
2. Luonnostella muotoiluluotaimen ja perustella ratkaisunsa.
3. Kuvailla käyttäjälähtöisen suunnittelun, muotoiluajattelun ja muotoiluantropologian keskinäiset suhteet ja soveltamisen periaatteet.

Laajuus: 3

Aikataulu: 28.02.2023 - 04.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Risto Sarvas, Heidi Paavilainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Muotoiluantropologia tarkoittaa inhimillisen kokemuksen ja vuorovaikutuksen tutkimista etnografisia menetelmiä soveltamalla, ja liittyy läheisesti käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja muotoiluajatteluun. Opintojaksolla tutustutaan muotoiluantropologian taustoihin, motivaatioihin ja menetelmiin. Tarkemmin perehdytään muotoiluluotaimiin ihmisen kokemusta tutkivana menetelmänä.

  Harjoitustehtävänä opiskelija vähintään luonnostelee opiskelijan määrittelemään tarkoitukseen soveltuvan muotoiluluotaimen itsenäisesti tai parityönä. Luennot, kirjallisuuteen tutustuminen ja harjoitustyön ohjaus tukevat oppimista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen luennoille (minimi 80% läsnäolo), harjoitustehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitustehtävät
  Opiskelijan kokonaistyömäärä: 81 h
  - Lähiopiskelu 16 h
  - Itsenäinen opiskelu 48 h
  - Sisäistäminen ja itsearviointi 16 h
  - Kurssipalautteen antaminen: 1 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakso on osa Muotoilun pääaineen kurssia MUO-C3030 Empiirinen tutkimus (6 op).

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Vain informaatioverkostojen pääaineopiskelijoille.