Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan ymmärrystä tarve- ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä ja kykyä soveltaa sitä avoimien tuote- ja palvelukehityshaasteiden ratkaisemiseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelusuunnittelun keskeiset käsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
 • osaa kerätä ja koostaa tietoa ongelmakentästä käyttäjien ja muiden sidosryhmien näkökulmista sekä hyödyntää keräämäänsä tietoa kehitystyössään
 • osaa arvioida ja testata ratkaisujen toimivuutta sekä käyttäjän tarpeiden että toteutettavuuden kannalta prototyyppien avulla
 • osaa viestiä tuote- ja palvelukehitysprojektin etenemisestä ja tuloksista
 • löytää oman roolinsa tiimityössä

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.09.2022 - 02.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomo Eloranta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin sisältö noudattaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaiheita. Kurssilla työskennellään menetelmin, jotka vahvistavat opiskelijoiden valmiuksia ratkoa monitahoisia ongelmia, toimia monialaisessa asiantuntijaryhmässä sekä soveltaa iteratiivisia suunnittelukäytäntöjä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi suoritetaan projektimuotoisena tiimityönä. Tiimit määrittelevät ja rajaavat ongelman käsiteltävästä teema-alueesta, etsivät siihen ratkaisuvaihtoehtoja ja analysoivat niitä. Tiimit testaavat ideoitaan prototyyppien avulla ja kehittävät niitä kerätyn palautteen perusteella. Kurssi arvostellaan osasuoritusten perusteella. Arvosana määrittyy tiimikohtaisena. Tarvittaessa yksittäisen tiiminjäsenen arvosana voi perustellusta syystä poiketa tiimikohtaisesta arvosanasta. Tarkemmat arvosteluperiaatteet julkaistaan kurssin MyCourses-sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja työpajat noin 35–40 h, itsenäinen ryhmätyö noin 95–100 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin voi korvata seuraavilla kursseilla: 

  AAN-C2006 Product Analysis, 5 op, periodit I–II

  AAN-C2007 Product Sustainability, 5 op, periodit I–II

  AAN-C2009 Designing an electronic device for business and production, 5 op, periodit III–IV

  AAN-C2012 ADD Basics - Additive manufacturing: from idea to business, 5 op, periodit IV-V

  TU-C1022 Tuotejohtamisen projekti, 5 op, periodit III–V


  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi). Kurssilla on rajattu osallistujamäärä. Eniten kandidaattiohjelman opintoja suorittaneet ovat etusijalla. Kurssi on suunnattu vain teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille.