Credits: 5

Schedule: 26.02.2016 - 27.05.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kristo Vesikansa

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii soveltamaan arvokkaan rakennusperinnön suojelun ja restauroinnin periaatteita restaurointisuunnitelman laatimisessa. Hän oppii selvittämään tutkimuskohteen rakennussuojelullisen ja asemakaavallisen aseman ja mahdolliset uhat sekä suunnittelun reunaehdot ja viranomaismääräykset.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rakennussuojelun ja restauroinnin perusteet ja periaatteet, kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolla opiskelija perehtyy laajan harjoitustyön avulla rakennussuojelun ja restauroinnin tutkimus- ja suunnittelutehtäviin. Luennot, seminaarityöt, tutustumiskäynnit restaurointi- ja täydennysrakentamiskohteisiin, rakennuksen tai ympäristön erittely ryhmätyönä, suunnitteluharjoitustyö ryhmä- tai yksilötyönä, studiomuotoinen työtapa. Ei kirjallista kuulustelua.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustumiskäynnit 10 h, itsenäinen työ 10 h.
Harjoitustyö, kenttätyö 30 h, ryhmätyö ja yhteispalaverit 20 h, itsenäinen työ 60 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa osittain kurssin A-27.3303

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description