Omfattning: 5

Tidtabel: 08.10.2015 - 06.11.2015

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

II (2018-20)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija saa käsityksen graafisen suunnittelun merkityksestä viestinnässä ja sen erilaisista kulttuurisista rooleista.

Opiskelija oppii tunnistamaan ja arvioimaan typografian ja taiton konventioita ja oppii perustiedot tarkan typografian käytöstä, kuvan ja tekstin yhdistämisestä kerronnaksi sekä näiden soveltamisesta eri julkaisumuotoihin.

Opiskelija oppii Adobe InDesign -taitto-ohjelman perustaidot, jotka auttavat esimerkiksi oman opinnäytetyön tai portfolion visuaalisessa suunnittelussa ja toteutuksessa sekä oppii valmistamaan painokelpoisen kuvatiedoston Adobe Photoshop -ohjelman avulla.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan graafisen suunnittelun tehtäviin eri tarkoituksissa. Perehdytään tarkan typografian ja taiton konventioihin. Tutkitaan mahdollisuuksia luoda erilaisia merkityksiä yhdistämällä tekstiä ja kuvaa. Tarkastellaan ympäröivää visuaalista viestintää ja toteutetaan itse omia tulkintoja harjoitustehtävien avulla. Tutustutaan InDesign-ohjelmaan taiton työkaluna ja sitä tukevaan Photoshop-työskentelyyn.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustehtävät, keskustelut, vierailut, kirjallisuus ja verkkoaineistot. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa lähiopetusosuudessa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 70 h
Omatoiminen työskentely 65 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Itkonen, Markus. 2012. Typografian käsikirja. (4. painos) Helsinki: RPS-yhtiöt.

Bringhurst, Robert. 1999. The Elements of Typographic Style. Hartley & Marks Publishers: Canada.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämä kurssi korvaa lv 2013-14 tutkintovaatimusten kurssin 20090 Johdanto graafiseen suunnitteluun (5op).

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C0001

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

DOM-C0000 Valokuvauksen perusteet (median sivuaine) 5 op

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on osa median sivuaineopintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa sivuaineopintokokonaisuuden ulkopuolisena kurssina. Median 15 op sivuaineeseen haetaan keväällä eAgen kautta.

Beskrivning