Credits: 5

Schedule: 26.10.2015 - 04.12.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • ymmärtää kontinuumimekaniikan keskeiset käsitteet: materiaalinen (Lagrange) ja spatiaalinen (Euler) esitystapa, siirtymä- ja nopeuskenttä
 • ymmärtää muodonmuutos- ja jännitystilan käsitteet ja matemaattiset esitysmuodot: muodonmuutos- ja muodonmuutosnopeustensori, traktio ja jännitystensori
 • ymmärtää kontinuumin säilymis- ja taseyhtälöiden käsitteet ja matemaattiset esitysmuodot: massan säilyminen, liikemäärän ja liikemäärän momentin taseet, energian tase
 • tuntee kontinuumin konstitutiivisen mallinnuksen peruskäsitteet sekä kiinteän aineen ja nesteen termomekaaniset perusmallit
 • ymmärtää, miten kuvata matemaattisesti insinööritieteiden materiaalien käyttäytymistä kontinuumimekaniikan periaatteita soveltaen

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • Kontinuumin käsite
 • Kontinuumin kinematiikka: siirtymä, nopeus, muodonmuutos, muodonmuutosnopeus, Lagrangen ja Eulerin tarkastelutavat;
 • Jännitystila; traktio ja jännitystensori
 • Säilymis- ja taseyhtälöt: massan säilymisen, liikemäärän, liikemäärän momentin ja energian taseyhtälöt
 • Konstitutiiviset mallit lineaariselle kimmoiselle aineelle, ideaali- ja viskoosiselle nesteelle ja kaasulle (esim. Hooken laki, Newtonin nestemalli, Fourierin lämmönjohtumisyhtälö);
 • Esimerkkejä eri insinöörialojen sovellutuksista - kiinteän aineen mekaniikan, nestemekaniikan ja lämmönsiirron aloilta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, henkilökohtaiset kotitehtävät:
Luennot 36 h, harjoitustehtävien ratkaiseminen 84 h, tenttiin valmistautuminen 10 h, tentti 3 h. Arvosteluperusteet: Kotitehtävien ja kirjallisen tentin yhteenlasketut suorituspisteet.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Reddy, J. N. Principles of Continuum Mechanics (kirja)
Luento- ja harjoitusmateriaalia.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2002

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A000x Matriisilaskenta, MS-A010x Differentiaali- ja integraali-laskenta 1 tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description