Credits: 5

Schedule: 10.09.2015 - 22.10.2015

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hossam Hewidy

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa eritellä alueiden muutokseen vaikuttavat tekijät ja yhdyskuntasuunnittelun roolin sen muotoutumisessa

- osaa tunnistaa yhdyskunnan eri elementit kuten asuinkorttelit, viherrakenteen, liikenneyhteydet sekä palvelut ja analysoida niiden yhteyden toisiinsa

- osaa tunnistaa ja analysoida tilojen toiminnallisia ja sosiaalisia ominaispiirteitä

- osaa tunnistaa eri ryhmien tiloille asettamia ajoittain ristiriitaisia merkityksiä ja kykenee kriittisesti arvioimaan tilan käyttöön liittyviä vaatimuksia

- osaa sijoittaa kaavoitusprosessin osaksi laajempaa kaupunkikehitystä

- osaa lukea virallisia kaava-asiakirjoja

- osaa tehdä kenttätutkimusta

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yksityisen, puolijulkisen ja julkisen tilan muotoutuminen, merkitykset ja käyttö. Kaupunkirakenteen ja kaupunkitilan vastaaminen ihmisten sosiaalisiin, psyykkisiin ja fyysisiin tarpeisiin. Konfliktit tilassa. Suunnittelun rooli ja mahdollisuudet tilan tuottamisessa ja tilamuutosten kontrolloinnissa

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, seminaarit ja harjoitustyöt. Tarkemmat arvosteluperusteet esitetään kurssin alussa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

harjoitustyöt 68 h

kirjallisuuteen perehtyminen 20 h

luennot ja niiden reflektointi 12 + 12 h

seminaari- ja kritiikkitilaisuudet 10h,

harjoitustyöohjaus 4h,

opinto- ja tutustumismatkat 7h

yht. 133 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

A-36.1120

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARK-C5000

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description