Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä maiseman perustekijät ja sen prosessit sekä hahmottaa maiseman fyysisinä rakenteina, arkkitehtuurina ja kulttuuri-ilmiönä. Opiskelija tutustuu maisemasuunnittelun menetelmiin ja osaa tulkita maisemaa kuvallisesti ja sanallisesti. Opiskelijalla herää kiinnostus maisema-arkkitehtuuriin oppi- ja ammattialana.

Laajuus: 1

Aikataulu: 12.10.2015 - 10.12.2015

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matleena Muhonen, Matleena Muhonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Varpu Mikola, Matleena Muhonen, Matleena Muhonen, Maija Rautamäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yleiskuva maisema-arkkitehtuurista alana. Maisemasuunnittelun perusteet, käsitteistö, menetelmät ja tiedonhaku. Maiseman perustekijät; luontoperusta ja maiseman ekologiset, tilalliset ja kokemukselliset osatekijät. Maiseman kestävän käytön perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, tuntitehtävät ja harjoitustyöt. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses-sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op suorituksessa työmäärä jakautuu seuraavasti: Kontaktiopetusta 63 tuntia (luennot, harjoitukset esittely- ja palautetilaisuudet), itsenäinen työskentely 72 tuntia, yhteensä 135 tuntia.

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin MA-94.1114

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lukion maantieto ja biologia

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Description