Topic outline

  • Tieteellisen tekstin tunnusmerkkeihin kuuluu, että se käsittelee suhdettaan tieteenalan aikaisempaan tutkimukseen. Aikaisempaa tutkimusta ja sen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi omien tutkimukseen liittyvien valintojen perustelussa. Tieteellisen tekstin kirjoittajalta vaaditaan myös kykyä arvioida lähteinään käyttämiensä dokumenttien tieteellistä tasoa.

    Dokumenttien tieteelliseen tasoon ja niiden julkaisijaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota varsinkin jos käytät palveluja, jotka indeksoivat suuria määriä aineistoja (esim. Googlen palvelut). Jos taas hyödynnät tiedonhaussasi esimerkiksi aineistonsa valitsevia tieteellisiä viitetietokantoja, kuten Scopusta ja Web of Sciencea, niin niiden kautta löydettyjä lähteitä voi pitää luotettavina. Kannattaa kuitenkin muistaa, että esimerkiksi Scopuksen ja Web of Sciencen sisältö on vahvasti painottunut luonnontieteisiin, tekniikkaan ja lääketieteeseen. Parhaan tuloksen saat kokeilemalla useita erilaisia palveluja.

    Huolellisesti laaditut viittaukset (sekä teksti- että lähdeviitteet, ks. Oppimiskeskuksen Tieteellisen viittaamisen opas) on yksi tieteellisen tekstin tunnusmerkeistä. Tieteellisten tekstien kirjoittajien tulisi huolellisesti erotella muilta kirjoittajilta lainatut lauseet sekä merkitä lähdeluetteloon tarkasti, mistä teoksesta kyseiset lauseet ovat peräisin. Kandityöltäsi edellytetään myös tarkkoja ja oikeaoppisia tekstiviitemerkintöjä. Huom. omalla laitoksellasi saattaa olla omat eriävät käytäntönsä viitteiden hallintaan ja lähdeluettelon laatimiseen. Laitos- tai esim. tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa viittausluennolla ja Oppimiskeskuksen sivuilla esitettyihin yleisiin malleihin.

    Tiedonhankinta ja oppiminen kietoutuvat yhteen monimutkaisilla tavoilla. Usein parhaat löytämäsi lähteet käynnistävät uusia tiedonhankinnan syklejä.

    Onnea kandityöhösi!